Vier Pasen mee met de broeders (blog)

De broeders zullen deze dagen hier wat impressies delen met jullie. Denk aan preken, gebeden, liederen en foto’s.  Vanaf donderdag tot zondag is de liturgie hier in Abdij één geheel. We zullen dus regelmatig dit bericht een update geven en aan het einde samen vatten in een mooi document.

 

6. Nu het weer licht is zien we de mooie kleuren van de bloemstukken. Dit werpt ook weer een nieuw licht om de laatste  overdenking van onze Abt. Een oproep om het paasgebeuren langzaam door te laten dringen, de tijd nemen.

Lees hier de preek van onze Abt (de laatste van de reeks!)

Of kijk hier naar de viering van deze Paaszondag via YouTube.

 

5. God schildert licht op een donker canvas. Vannacht is, ondanks de donkere kanten van deze tijd, het paaslicht ontstoken! Vader Abt had een mooie overdenking over een Egmondse schilder die altijd op een donkere achtergrond schilderde.

Lees hier de overdenking als je licht nodig hebt. 

Bekijk hier de gehele nachtwake via YouTube.

4. Gebed voor Stille Zaterdag:

Heer Jezus, Zoon van God,
Gij die onsterfelijk zijt, ligt nu,
als een sterveling in linnen gewikkeld,
red ons van vergankelijkheid en ondergang

(wij bidden U, verhoor ons)

Heer Jezus, Zoon van God,
Gij die het uitspansel hebt gegrondvest,
moet nu verblijven in de engte van het graf,
geef dat wij in ons hart een ruime woning bieden.

(wij bidden U, verhoor ons)

Heer Jezus, Zoon van God,
Gij die ons licht zijt en ons heil,
voor ons in een donker graf verborgen,
verlicht toch de duisternis van deze wereld.

(wij bidden U, verhoor ons)

Heer Jezus, Zoon van God,
Verheven op het Kruis hebt Gij allen tot U getrokken,
nu Gij zijt neergedaald in het graf, smeken wij U:
doe alle doden opstaan tot nieuw leven.

AMEN

 

3. Lijdensherdenking Goede Vrijdag: Een preek op Goede Vrijdag is meer nog dan anders een delicate zaak. En als het leed en de pijn je zelf niet op de huid zitten, wat kun je dan met recht van spreken zeggen?  Daarom vandaag een overweging , die ik dezer dagen ontving uit de nalatenschap van iemand die een leven lang .worstelde met een zwaar ziek lichaam. Het is een soort testament waarin de goede verstaander de worsteling met de pijn en het lijden herkent, maar ook de worsteling en de vertrouwdheid met de Schrift die altijd onder handbereik lag.

Lees hier de overdenking.

Bekijk hier de video via Youtube (geluid gaat pas aan bij 15:00 min, excuses hiervoor)

 

2. Avondmaalsmis Witte donderdag: Onderweg naar Pasen hebben we vandaag voor het laatst eucharistie gevierd. Vader Abt sprak over de alledaagsheid van de voetwassing en wat Hij ons daarmee wil zeggen.

 

Er steekt in dat tafereel een soevereiniteit als je kijkt naar de houding van Jezus. Hij kiest vrij en laat zich door niemand gezeggen wat wel en niet past. En tegelijk legt hij alle status af, doet een schort voor en knielt voor zijn leerlingen om ze de voeten te wassen, slavenwerk.  In die paradox van hoogheid en laagheid zien we hoe God ons rakelings nabij komt in onze aardse staat en hoe hij ons tegelijk ontgaat.

 

Na afloop zijn de sacramenten weggedragen, is het kruis uit de kerk gehaald en het altaar leeg achtergebleven. Deze avond hebben de broeders de mogelijkheid om te waken. We hopen dat jullie ook rust en ruimte hebben om te waken.

 

Lees hier de preek na van de avondmaalsmis van witte donderdag

 

1. Boeteviering: vandaag op donderdag werden de 40 dagen vasten afgesloten met de boeteviering. Een viering waarin wij mensen mogen vragen om verzoening, heling en vernieuwing. We delen met jullie de voorbeden:

Bekeren wij ons tot de levende God en bidden wij om verzoening, heling en vernieuwing.

Wees ons God genadig en schenk nieuw leven,
dat wij opnieuw uw Naam leren heiligen
in het leven van alledag,
in bidden en werken,
in spreken en zwijgen,
in handel en wandel,
in al ons doen en laten.

Heer ontferm U over ons

Wees ons God genadig en schenk nieuw leven,
dat uw rijk kome in ons en onze wereld,
dat wij niet leven ten koste van elkaar,
dat wij geven en vergeven,
dat wij ons niet afkeren van andermans nood
dat wij elkaar dragen dag na dag.

Heer ontferm U over ons

Wees ons God genadig en schenk nieuw leven,
dat uw wil geschiede in ons en onze wereld,
dat wij alle leven eerbiedigen en behoeden,
dat wij ons niet onttrekken aan onze verantwoordelijkheid,
dat wij onze tijd en gaven onbaatzuchtig inzetten en delen,
dat wij Jezus navolgen metterdaad.

Heer ontferm U over ons.

[ ieder bidt het onze vader ]

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
Moge Hij vergeven waar wij afbreuk deden aan zijn Naam.
Moge Hij vergeven waar wij Zijn Rijk niet hebben gediend.
Moge Hij vergeven waar wij zijn wil niet hebben gedaan.
En Moge Hij ons oprichten tot nieuwheid van leven
in de navolging van Jezus Christus onze Heer.
AMEN.

 

Lees hier de overweging van Vader abt.

bekijk hier de boeteviering via Youtube

 

 

Volgend artikel Bekijk het overzicht
Agenda
3 Activiteiten
Bekijk alle
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie