Geen producten in de winkelwagen.

Nieuws

Preek 1e zondag Advent 2022

Dierbaren,

Een nieuw begin! Vandaag is het de eerste zondag van de advent.

Je kunt er tegenop zien, bang voor wat de toekomst brengt, bezorgd, sceptisch. Wat is het heerlijk als je er verwachtingsvol naar mag kijken, vol hoop, met blij vertrouwen. Spannend, zo’n nieuw begin. De liturgie maakt er telkens weer een bijzondere tijd van het jaar van; het mag er in onze mensenwereld nog zo beroerd aan toegaan, de Eeuwige doet ons hoopvol uitzien naar zijn toekomst, die het aanschijn van de aarde zal vernieuwen.  “De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Ons heil komt dichterbij.” Paulus ziet het wel zitten, al heeft hij  toch best reden zich zorgen te maken. Paulus is een gedreven mens, een man met een missie.  Hij gelooft in Gods toekomst, hij gelooft dat die aanstaande is, en dat hem is toevertrouwd daarvan de heraut te zijn, mensen het goede nieuws aan te zeggen en op te roepen een nieuwe gemeenschap te vormen, open te staan voor de komst van het godsrijk. Heeft de apostel zich vergist, of is er door zijn gepassioneerde prediking in die eerste eeuw van onze jaartelling inderdaad iets heel nieuws in de samenleving gekomen: het christelijk geloof, de gemeenschap van christenen die een wereldwijde eenheid is gaan vormen, zusters en broeders, ongeacht hun maatschappelijke status, vrijen en slaven, Joden en heidenen van alle volkeren en rassen, talen en kleuren?

Het was niet voor het eerst dat de Schepper met de mensheid iets nieuws ging beginnen. In de dagen van Noach had de Eeuwige ook al eens ingegrepen. Toen was de aarde bedolven onder de wateren, en alleen Noach en zijn gezin waren aan de dood ontsnapt. Noach was er niet in geslaagd zijn tijdgenoten te overtuigen, en ook niet om zijn missie op zijn nageslacht over te dragen. Verwarring, verdeeldheid, godvergetenheid kregen de overhand boven godsvertrouwen en voorbereiding op een toekomst die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Op deze eerste zondag van de advent horen wij de oproep van Jezus: en vandaag luidt die boodschap: ‘Wees waakzaam’ Dat is de raad van Jezus na zijn verhaal over de tijd van vóór de zondvloed. De mensen waren toen zozeer met zichzelf bezig dat ze geen oog hadden voor de werkelijkheid om hen heen, voor waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Zij gingen op in het binnenwerelds gebeuren, in het hier en nu.  En wij kunnen ons de vraag stellen: hoe is het met ons? Met mij? Zijn wij anders? Zijn wij wel goed bezig?

‘Wees waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt’, zegt Jezus. Voortdurend hebben wij de keuze: tussen licht en donker. Licht: het licht van liefde en vrede, van aandacht voor  elkaar, van eerbied voor de natuur, van positief denken, van streven naar gerechtigheid en zoveel andere dingen die Gods schepping tot een aards paradijs maken, of  valt onze keuze ten faveure van het donker, duiken wij in de donkere wereld van egoïsme en eigenbelang, oorlog en terrorisme, vernietiging van onze aarde, waanzinnige rijkdom van weinigen, en afgrijselijke armoede van honderden miljoenen andere mensen?

Durven we te zijn zoals Noach? Hij bouwde een ark omdat hij luisterde naar God. Doen wij dat ook: ons leven bouwen op Gods woord, ook al gaat dat dwars in tegen de tijdgeest? of zijn we zoals Noach’s tijdgenoten die er zelfs niet aan denken naar God te luisteren, want ze zijn vol van de waan van de dag. Jammer genoeg is dat heel herkenbaar vandaag,  in de grote politiek, maar eigenlijk niet minder in onze kleine wereld. Want hebben ook wij het niet druk, zo druk dat we er niet bij stilstaan, dat het niet bij ons opkomt om te verlangen naar de komst van de Mensenzoon? Die werkelijkheid is zo ver weg, zo onvoorstelbaar. En toch is dat de grote, de uiteindelijke werkelijkheid voor ons allemaal. En in het licht van die toekomst krijgt ons leven vandaag, in deze tijd, zijn zin. We mogen leven in het licht van de advent, van Gods komst naar ons toe. Hij komt, Hij is gekomen om ons bij te brengen hoe we zijn schepping kunnen uitbouwen tot een aards paradijs. De komst van de Mensenzoon: dat is dus Kerstmis, maar die viering mag dan meer zijn dan een feest van lekker eten en drinken, veel cadeaus, lichtjes in straten, op pleinen, in tuinen. Dat is de feestverpakking, maar die moet de inhoud niet doen vergeten. De kerstboodschap die wij verspreiden mag niet verworden tot die idiote zogenaamde kerstman die uit de ramen hangt. De prachtige advent moet meer zijn dan een tijd waarin we ons afvragen hoe het feestmenu er zal uitzien, welke geschenken we zullen kopen en krijgen, en in welke winkels we het meest voordelig de inkopen kunnen doen?

Zusters en broeders, in de eerste lezing schrijft de profeet Jesaja hoe de  wereld er zal uitzien als alle volkeren luisteren naar de woorden van de Heer. ‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander, en niemand zal nog leren oorlog voeren’. Hoe heerlijk zou zo’n wereld zijn: een wereld van zorg voor elkaar, van vrede en gerechtigheid.  Ik wens ons toe dat deze advent voor ons meer mag zijn dan een meestromen met de commercie. In deze advent worden wij opgeroepen om naar Gods uitnodiging te luisteren, om samen gestalte te geven aan die wereld die komen moet, en die komen zal.

Om oog te hebben voor waar al iets doorbreekt van de nieuwheid van het Godsrijk, in zoveel mensen van goede wil, in zoveel prachtige initiatieven die stemmen tot dankbaarheid en vertrouwen tegen alle problemen in. Om ons te bekommeren om onze medemensen in nood, en solidariteit te tonen, en de gezindheid te laten groeien waarin de mensenliefde zichtbaar wordt. Natuurlijk denken we dat wij het verschil niet zullen maken in de wereld, en dat het al heel mooi is als we aan de kerkelijke viering aandacht geven, maar de advent leert ons dat God de dingen doet. Wij hoeven enkel verwachtingsvol te zijn, open te staan, hoopvol, waakzaam want “de Heer komt op het uur waarop gij het niet verwacht.”

br. Gerard Mathijsen

27 november 2022 1e zondag van de advent A-jaar.

Gabriel’s message

Tijdens de Advent publiceren we samen met Kloostermagazine en Leo Fijen wekelijks een muziekvideo, op weg naar Kerst.
Eerste Zondag van de Advent: Gabriel’s Message. Bram Verheijen, orgel: Gerard Hulsman.

Preek 20 november 2022

De liturgische kalender sluit vandaag het kerkelijk jaar af met het hoogfeest van Christus Koning. Wie in onze wereld om zich heen kijkt, ziet daar mogelijk weinig van dat koningschap. Is het er niet, of worden wij misschien op het verkeerde been gezet door die titel koning? Wat stellen wij ons voor, wanneer wij horen spreken over koning? Een titel en een ambt dat niet meer van deze tijd is of een kostbaar kleinood uit het verleden dat wij koesteren als vaste spil in een samenleving die almaar verandert, een positie die macht en aanzien verschaft, of je in staat stelt op kosten van anderen te reizen? Het zou allemaal kunnen, maar het heeft allemaal niet zoveel te maken met de koning die wij vandaag eren. In het evangelie van deze zondag treffen wij een Messias, een koning, die gestalte noch luister heeft, slachtoffer van religieus en politiek geweld. En dat moet koning heten?

En toch..

Lucas beschrijft ons het tafereel van de kruisiging. Wij horen hoe daar op Golgotha mensen van allerlei soort samendrommen en de vrije loop laten aan hun boosheid, hun woede, hun verwachtingen en ideeën omtrent deze koning en Messias. Er is sprake van heftige reacties, geroep, geschreeuw en gepraat. Maar laten wij eerst een ogenblik stilstaan bij het begin van onze evangelielezing. Daar ontmoeten wij een groep die geen commentaar geeft. Toen Jezus aan het kruis hing, zo hoorden wij, stond het volk toe te kijken. Waar anderen spottend commentaar leveren, staat het volk stil te schouwen naar het tafereel voor zijn ogen. Nu kennen wij allemaal het gezegde: wie zwijgt, stemt toe. Maar hier is, zo lijkt het, iets anders aan de hand. Geen stilzwijgende instemming met al dat geweld en gespot, maar eerder een zwijgend meeleven, een stil overwegen van wat zich hier voltrekt. Temidden van al dat brute geweld is er één groep die in zijn machteloosheid meeleeft met wat hier gebeurt. Het koningschap van Jezus, zusters en broeders, wordt in onze wereld niet zelden beleden en beleefd door mensen die geen stem hebben, die in het grote gebeuren van het menselijk reilen en zeilen maar een marginale plek hebben. Evenmin in tel als hun koning zelf.

Maar kijken wij nu naar al diegene die luidop commentaar leveren. Het zijn niet de minsten. Lukas voert drie groepen op: de overheden, de soldaten en een van de misdadigers. Hun reactie kent bij alle verschil een gemeenschappelijke trek. De overheidspersonen beginnen met “anderen heeft hij gered”, dat hebben ze immers gezien, maar dan volgt “laat hij nu zichzelf redden”. De soldaten verwachten van een koning alleen dat hij zichzelf redt, en daarmee basta. En een van de misdadigers heeft het over het redden van zichzelf en het redden van zijn kornuiten, waarvan hij er een is.

“Zichzelf redden”, dat is wat er door elk van die drie groepen van de koning wordt verwacht. Heldere taal, heldere insteek, maar dat is nu precies waar het Jezus niet om te doen is. Heel zijn leven is er op gericht geweest anderen te redden, anderen leven te geven. Zichzelf heeft hij niet geteld. Niet omdat hij een hekel had aan zichzelf, maar omdat het geheim van zijn leven een heel andere dynamiek kende dan wat onder ons mensen veelal gangbaar is.

Dat commentaar is vermoedelijk niet vreemd. Voor jezelf opkomen, je zelf niet te kort doen, jezelf niet vergeten, het zijn woorden die wij dagelijks op allerlei manieren tegenkomen. Ze zijn ons niet alleen vertrouwd, maar in de schuilhoeken van ons hart bepalen zij wellicht ook ons doen en laten. Ons leven heeft nog niet het koninklijk postuur van Jezus, van die koning die alle eigenbelang vreemd is. Hij eist niets op, hij poogt niets binnen te halen. Hij geeft alleen maar, ja hij geeft nog waar hem alles wordt ontnomen, daar vergeeft hij, omdat zijn leven put uit een bron van leven, die enkel uitstroomt.

Wij kunnen het geheim van dit koningschap maar op het spoor komen, wanneer wij ontdekken hoezeer het in de Vader zijn oorsprong en zijn grond heeft. Vanuit die relatie heeft Jezus geleefd, van daaruit heeft hij zich gegeven. En aan die liefde is alle eigenmachtigheid en baatzucht vreemd.

Wij zijn vandaag getuigen van een koningschap dat niet van deze wereld is. In onze wereld gaat het er gewoonlijk anders aan toe. Het evangelie van vandaag toont het ons op een schrijnende manier. Dat koningschap wordt afgewezen en bespot, maar ook daar laat Gods liefde zich niet weerhouden. Als het om zijn liefde voor de mens gaat, gaat hij tot het uiterste.

Beminnen,broeders en zusters, Jezus heeft het gedaan met de maat van God zelf. Hij is ervoor afgedaald tot waar er geen teken van wederliefde meer was. Maar hij heeft het niet kunnen laten, omdat hij ons mensen niet aan die verlorenheid prijs wilde geven. Vandaag zien wij in het evangelie het dieptepunt van Gods afdaling om mensen mee te nemen naar omhoog, weg uit de diepte van dood en verderf, van haat en verguizing. Weg uit het graf om te leven als kinderen van het licht, broeders en zusters van de Nieuwe Adam.

In de eerste lezing was er sprake van de zalving van koning David te Hebron. Dat tafereel maakt  ons deelgenoot van een geheim dat in Jezus zijn voltooiing vindt. De vertegenwoordigers van de stammen beginnen hun gesprek met David met de opmerking: “Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed”. Daarmee wordt te verstaan gegeven dat een koning niet boven zijn volk staat, ook hij is een mens van vlees en bloed. Maar er is meer, “uw eigen vlees en bloed”, zijn het ook niet de woorden die Adam sprak toen Eva hem als bruid werd toevertrouwd?  Dit geheim is groot. Koning in Israël, Koning naar Gods hart, je bent het niet voor jezelf, je krijgt een volk toevertrouwd als bruid. En alles zal Jezus voor haar geven, ook als ze ontrouw wordt, vreemd gaat. Hij laat niet los en schaamt zich niet zijn volk te beminnen bij nacht en ontij.

Éen is er die het heeft begrepen. Wij noemen hem gewoonlijk de goede moordenaar. Ook hij is door een hel gegaan, maar hij terecht, zoals hijzelf zegt. Alle eigenwaan legt hij af, om zich alleen nog vast te klampen aan die ene Naam, in wie hij de liefde in al haar naaktheid en kwetsbaarheid herkent. Naam die boven alle namen is, in wie onze redding en behoud is. Jezus, God redt, die naam ligt hem op de lippen als zijn laatste ademtocht. En waar hij het niet of nauwelijks meer durfde hopen of verwachten, daar neemt Jezus hem mee als een bruid: Heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Zo moge het ons allen vergaan. AMEN

Abt Thijs Ketelaars

Tussen kerk en politiek

Het was de religieuze basis voor de eerste graven van Holland: de abdij van Egmond. In de late middeleeuwen groeide deze uit tot een enorm complex dat een stempel drukte op de wijde omgeving. De abdij werd ten tijde van de opstand tegen Spanje verwoest, maar leeft in de huidige abdij weer voort.

Oudorper Giel de Zeeuw schreef er een boek over:
’Tussen kerk en politiek: de Abdij van Egmond door de eeuwen heen.’
Dit nieuwe boek over de geschiedenis van de abdij is verkrijgbaar in de Abdijwinkel á € 29,50

Het kerstverhaal in één lijn door Anky Floris

Anky Floris heeft 18 kunstwerken gemaakt die het kerstverhaal op een eigentijdse manier uitbeelden. Zij nodigt u uit om in het restaurant van de abdijwinkel langs te komen en naar het kerstverhaal te komen kijken. De expositie duurt tot 6 januari 2023.

.. Anky Floris
Anky maakt levens-kunst en meeleef-kunst in de vorm van Beeldhaiku, tekeningen uit één lijn, die door hun eenvoud een grote zeggingskracht hebben. De werking van licht is daarbij een belangrijk element.

Zij combineert tekenen met het gebruik van digitale technieken. Van haar hand verschenen ook wenskaarten, het levenskunstspel, gedichtenbundeltjes en kleurboeken, waaronder een kerst-kleurboek. Deze producten zijn in de abdijwinkel te koop.
Meer informatie: www.ankyfloris.nl

Anky Floris begeleidt de maandelijkse stiltewandelingen vanuit de Abdij van Egmond

Preek 13 november 2022

Zondag 33 C 13 november 2022

Dit zijn de donkerste zondagen van het jaar, en de media mogen dan weinig te vertrouwen zijn, we leren er wel uit dat onze samenleving geen zonnige periode doormaakt. Terecht hebben veel mensen zorg over wat hun kinderen te wachten staat. Moeten we het hoofd laten hangen?  De liturgie van deze laatste zondagen van het liturgische jaar brengt licht en bemoedigt. Ze leert ons dat de beproevingen die onze wereld doormaakt niet nieuw zijn en spoort aan onze hoop te vestigen op Christus. Deze zondag viert de Kerk de 6e Werelddag van de Armen (33ste zondag, dit jaar op 13 november). We horen de immer actuele kreet van de profeet Maleachi: “De zon van de gerechtigheid gaat op en met haar vleugels brengt zij genezing” (Mal 3, 20). Laten we ons leven toevertrouwen aan de Heer Jezus, die naar ons toe komt en de mensheid geneest,” aldus paus Franciscus in zijn aansporing om vandaag onze verantwoordelijkheid voor de arme wereldbevolking te overwegen. Bezinnen wij ons op onze levensstijl en hebben wij aandacht voor de vele vormen van armoede van deze tijd. We kunnen somberen en treuren, we kunnen bang zijn voor de toekomst en klagen over alle rampzalige ontwikkelingen, maar de paus, en het evangelie bemoedigen om positief te denken, ons niet uit het veld te laten slaan, en met creativiteit te kijken wat wij zelf kunnen doen om de wereld, al is het maar een heel klein beetje, meer menselijk te maken, en daardoor het uitzicht op de hemel helderder.

Christenen van alle tijden hebben altijd met vreugde en gevoel voor verantwoordelijkheid  geofferd, opdat het geen enkele broeder en zuster aan het noodzakelijke zou ontbreken. Wij vinden een bevestiging daarvan bij de heilige Justinus, die in de tweede eeuw het volgende optekende, toen hij keizer Antoninus Pius de zondagsviering van de christenen beschreef: “Op zondag komt men allen samen, de bewoners van de steden of het platteland, en worden de Handelingen van de apostelen of de geschriften van de profeten gelezen, zolang als de tijd het toestaat. […] Dan wordt gedeeld en aan ieder wordt de communie uitgedeeld en via de diakens wordt het naar de afwezigen gebracht. De rijken geven wat zij zelf willen en datgene wat wordt bijeengebracht, wordt bij de priester in bewaring gegeven. Deze helpt de wezen, de weduwen en wie behoeftig is door ziekte of om een andere reden, de gevangenen, de vreemdelingen die bij ons zijn: kortom, men zorgt voor ieder die behoeftig is.” Die solidariteit heeft de eeuwen door christenen gekenmerkt. Ouderen onder ons weten nog van alle missieactiviteiten in de jaren na de oorlog. De mensen hadden het niet breed, van de latere welvaart had nog niemand een vermoeden, maar er werd geijverd voor de missie, en met dubbeltjes en kwartjes, met postzegels en zilverpapier werden kerkelijke caritatieve instellingen gesteund. Nog voor de oorlog trouwens, in de moeilijke jaren ’30 is onze abdij opgebouwd met kleine giften in de groene offerbusjes die bij katholieke winkeliers door heel het land stonden. Die tijd wil ik allerminst verheerlijken, het was ook die van de maatschappelijke verzuiling, maar binnen die groeperingen bestond groter gemeenschapsgevoel. De kwaal van onze tijd is het individualisme, de zuilen zijn dan verdwenen maar de kloof tussen arm en rijk is nog groter geworden en heel veel mensen lijden onder eenzaamheid. Daartegenover kunnen we gemeenschap opbouwen en hoop doen leven door solidariteit. Paus Franciscus schrijft: “Solidariteit is in feite juist dit: het weinige dat wij hebben, delen met hen die niets hebben, opdat niemand lijdt. Hoe meer het gevoel voor gemeenschap en broederschap als levensstijl groeit, des te meer ontwikkelt zich de solidariteit. Men moet overigens bedenken dat er landen zijn waar in de afgelopen decennia vele families een groei in welvaart en zekerheid hebben meegemaakt. Het betreft het positieve resultaat van particuliere initiatieven en wetten die de economische groei hebben bevorderd samen met concrete initiatieven om gezinnen te steunen en maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te moedigen. De vruchten van zekerheid en stabiliteit kunnen nu worden gedeeld met hen die gedwongen zijn hun huis en land achter te laten, op zoek naar veiligheid. Laten wij als burgers waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid, broederschap en solidariteit levend houden. En laten wij als christenen altijd de liefde, het geloof en de hoop het fundament van ons leven en ons handelen laten zijn.

Dierbaren, de hedendaagse wereld met al zijn ellende is niet het einde. Immers, elk einde heeft een nieuw begin, en op elke donkere nacht volgt een heldere dag. En dat nieuw begin en die heldere dag is de zekerheid dat God ons nooit in de steek laat. ‘Ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of tegenspreken’, zegt Jezus. En onze tegenstanders zijn geen vijanden die ons vervolgen. Het zijn ons twijfels, onze lauwheid in de beleving van ons geloof, ons gebrek aan inzet. Laten we ons daartegen verzetten. Laten we dus geen kaal gebrand stoppelveld zijn, zoals Maleachi in de eerste lezing zegt, en ook geen luie nietsdoeners tegen wie Paulus in de tweede lezing uitvaart. Maar laten we ons geloof in woord en daad beleven, want zonder God, zonder Jezus, zijn we niets of niemand. Maar Jezus verzekert ons: door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen. De Heer weet heus wel dat we geen helden zijn. We hoeven niet te vertrouwen op eigen kracht. Maar laten we het wagen met Hem, en gesteund door elkaar. En hoe somber de berichten in de media ook zijn, vanuit dat geloof blijmoedig leven en naar mogelijkheid bijdragen aan de levensvreugde van andere mensen. Amen.

br. Gerard Mathijsen osb

Zondag 33 C 13 november 2022

Preek 6 november 2022

In de meeste kerken is woensdag j.l. Allerzielen gevierd, op een enkele plaats wordt die gedachtenis vandaag gehouden. Maar ook de lezingen van deze zondag, een van de laatste van het kerkelijk jaar, gaan over dood en leven, en vooral over leven na de dood.  Wie denkt niet na over het levenseinde: over wat ons straks te wachten staat, fantaseert over die toekomst, is er benauwd voor, of twijfelt of er wel een toekomst volgen zal dan wel of dit leven alles is? Het meest fascinerend en ook wel beangstigend is dat moment van de overgang, de grote sprong. In Jezus’ tijd waren de mensen door dat hiernamaals ook al geobsedeerd. De Sadduceeën die niet in een hiernamaals geloofden en Jezus een strik wilden spannen kwamen met een tamelijk absurd verhaal. Misschien hadden zij het boek Tobias voor ogen. Sara, de dochter van Raguël en Edna, met wie Tobias zou huwen, was tevoren immers al zeven maal uitgehuwelijkt, maar haar zeven bruidegoms waren allen in de eerste huwelijksnacht omgekomen. Dus de gespreks-partners van Jezus hadden een literair, zelfs een Schriftuurlijk voorbeeld.

En in de eerste lezing hoorden we over de zeven broers die voor de heidense koning getuigden van hun geloof in een eeuwige beloning. De Sadduceeën hadden daarbij hun twijfels. Wij weten niet zo heel veel over deze groepering in het Jodendom. Zij vormden een wat elitaire groep met liberale ideeën die open stonden voor het Hellenisme, en niet geloofden in wonderen en in de opstanding en ook niet in het bestaan van engelen. Maar zij hielden wel vast aan de boodschap van de bijbel. Zij geloofden in de God van Israel en in de uitverkiezing van het Joodse volk. Jezus verwijst dan ook naar Mozes en de openbaring die deze mocht ontvangen. God is een God van levenden niet van doden. God gaat met de mens een relatie aan, en die houdt stand in eeuwigheid. Het huwelijk is een aardse realiteit. Het hiernamaals is van geheel andere aard. Jezus verwees de Sadduceeën, die zich graag op Mozes beriepen, nu naar de tekst uit Exodus 3,6 waar God bij het doornbos zichzelf noemt: “de God van Abraham, de God van Izaak, de God van Jacob”. Deze aartsvaders waren toen al lang gestorven. Maar God bleef nog altijd hun God, en zij waren met Hem verbonden, “Hij is een God van levenden en niet van doden”. Hij is een God van relatie, die de mens vasthoudt over de dood heen. De priester Henri Nouwen schrijver van veel boeken over gelovig christelijk leven in deze tijd was in de laatste jaren voor zijn onverwachte overlijden gefascineerd door een groep circusartiesten, trapezewerkers, die halsbrekende toeren uithaalden in de nok van het circus. Wat hem vooral boeide was dat de belangrijkste man in hun groep de vanger bleek: op hem moesten de anderen feilloos kunnen vertrouwen, dan durfden zij hun toeren hoog boven de piste uit te voeren, want hij ving hen op. Dat was voor Henri Nouwen een beeld van God in het leven van Jezus: vertrouwend op de hemelse Vader leverde Jezus zich over aan de dood. Hij waagde de sprong.  En Jezus zelf wil dit zijn voor ieder van ons. Ieder mag aan het einde van dit aardse leven erop vertrouwen dat Hij klaar zal staan: Hij zal ons opvangen. In dit aardse leven zouden wij elkaar als geloofsgemeenschap ook moeten aanmoedigen en inspireren om zo hoopvol uit te zien naar de grote dag van onze uiteindelijke ontmoeting met de Heer. We zouden elkaar moeten aanmoedigen en steunen,  opgewekt in het vooruitzicht op de toekomstige heerlijkheid. Zo hebben de christenen in de jonge kerk hun geloof beleefd, en dat gaf hun gemeenschap groeikracht. Hun omgeving zag hun eensgezindheid en hun blijmoedigheid  en voelde zich daardoor aangetrokken door dat nieuwe geloof. Vooral de moed van de martelaren maakte indruk, en tegen de verdrukking in nam de kerk toe in aantal en in de achting van allen.

In zijn prediking heeft Jezus het met zoveel klem ingehamerd: “Wie gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven” (Joh. 5,24). Het eeuwig leven is dat wij de Vader kennen, en in zijn intimiteit leven (Joh 17,3). Juist daarom moeten we nu reeds met Hem leven in Christus: “Wie in Mij gelooft, zal leven… En ieder die leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven.” De overgang naar de eeuwigheid is niet het inslaan van een doodlopende weg, met Jezus bereiken we de laatste fase van de lange geschiedenis van Gods zelfopenbaring. Wij zijn uitgenodigd voor een ontmoeting in liefde waarvoor de Schrift het beeld gebruikt van een Bruidegom en bruid.  Die bruid, de mens, mag delen in het leven van de opgestane Heer. Die vereniging is voor haar een zaak van zijn of niet zijn, haar “overlevingskans”, haar eeuwig leven. Door ons leven over te geven aan de genadige God zullen wij in zijn eeuwige liefde vallen en het zal ons aan niets ontbreken. Bij ieder communie mogen wij zeggen: Heer Jezus, ik vertrouw op U.

Gerard Mathijsen osb

Tweeëndertigste zondag van de gewone tijd (C)

Allerheiligen 2022

Een kleine maand geleden hebben wij op 7 oktober het hoogfeest van kerkwijding mogen vieren. Dat is steeds weer een sterk moment om dankbaar te gedenken dat wij de weg van het leven niet alleen gaan. Wij maken deel uit van een bouwwerk van levende stenen, die samen het lichaam van Christus vormen, elkaar dragend en dienend tot opbouw van een gemeenschap waar mensen samen tot hun bestemming komen.

Vandaag aan het begin van de maand november voegt het hoogfeest van Allerheiligen zich met een heel eigen accent in de opbouw van die levende gemeenschap. De oorsprong van dit feest kent een heel andere achtergrond dan het feest van kerkwijding, maar beiden beogen zij het volk van God op te bouwen tot een tempel, een gemeenschap waar Gods naam wordt grootgemaakt in dankzegging en dienstbaarheid.

Het verhaal van ons geloof gaat over een beloofd land en over een stad op de berg of over een groot gastmaal. Dat zijn geen beelden die direct passen bij het individualisme van onze tijd. Integendeel, zij tonen ons dat wij als mensen geroepen zijn tot een levend verband. Dat wordt van onverwachte zijde onderstreept en gesteund nu de moderne wetenschap  meer en meer tot de bevinding komt dat ons aards bestaan één groot netwerk is, waar alles met alles samenhangt, van het kleinste tot het grootste. Sterker nog, waar geen rekening wordt gehouden met dat zichtbare en onzichtbare netwerk, ja, waar het wordt geschonden of geschaad, gaat dat ten koste van het leven vaan ons allen. De ontwrichting van ons aardse huis is heden ten dage reden tot grote zorg.

Mens zijn vraagt weliswaar om een heel persoonlijke inzet, maar het staat of valt ook met de hulp en betrokkenheid van anderen. Dat begint al bij de geboorte, waar de ene verbinding wordt doorgesneden om plaats te maken voor een netwerk van andere verbindingen. En zo gaat het door al de dagen van ons leven, op fysiek maar ook op geestelijk vlak. En ook daar geldt, die twee staan niet los van elkaar.

Wij vieren vandaag het hoogfeest van Allerheiligen. Wij vieren een ontelbare menigte van mannen en vrouwen die in de loop vaan de geschiedenis elk op een bijzondere wijze hebben bijgedragen aan het verstevigen en vitaliseren van het netwerk van ons menselijk bestaan. Zijn deden dat elk op hun unieke wijze, maar het geschiedde  tot opbouw van de grote mensenfamilie die God voor ogen staat sinds de schepping van de wereld. Misschien waren het eenzaten zoals Isaac van Ninive of misschien waren het aanjagers zoals Martin Luther King maar allen waren knooppunten die het grote netwerk van Gods volk hebben gestut en gesteund. En die knooppunten zijn niet met hun dood verdwenen of afgestorven. Nee, juist omdat zij zich in het netwerk hebben gevoegd blijft hun bijdrage bestaan, leveren zij nog steeds vitaliteit, energie en inspiratie.

Allerheiligen, een netwerk van mensen van allerlei slag en soort, mensen ook die leefden in heel verschillende tijden en omstandigheden. Maar zoals gezegd, wanneer je je laat voegen, je plaats inneemt in het grote lichaam van Christus lever je een bijdrage die veel groter is dan het kleine moment van je levensdagen. In dat levende lichaam van Christus gaat niets verloren en het trotseert de tijd, omdat het verbonden is met het hoofd die leven en dood, dood en leven met elkaar verbindt en overstijgt.

Allerheiligen , het waren en zijn mensen zoals als wij. Met hun hebbelijkheden en ook met hun gebreken, maar op de plaats waar zij geroepen zijn hebben zij alles gegeven dat in hun vermogen lag. Zij hebben met Christus ontdekt waar hun roeping lag en daaraan hebben zij zich gegeven met al hun krachten. En zoals in het netwerk van de humus die onze aarde voedt een veelvoud van organismen aanwezig is, grote en kleine, velen onzichtbaar en anderen met de kop boven het maaiveld, zo geldt dat ook voor Gods heiligen. Velen hebben de heilige kalender nooit gehaald en zullen hem nooit halen, het zijn stille werksters en werkers die niet of nauwelijks opgemerkt worden, maar zonder wier bijdrage het grote netwerk snel uit elkaar zou vallen en afsterven. Misschien hebben ze ook maar kort geleefd, te kort in onze ogen, maar ze hebben als die vele microben en bacteriën, als de vele schimmels met liefde hun dienstwerk verricht voor het welzijn van allen. En dan zijn er de grote bomen die al van verre zichtbaar zijn. Zij zijn niet meer dan de onzichtbare medewerkers hoe groot ze ook zijn of hoe mooi. Zij hebben hun onvervangbare plaats in het grote geheel, maar verschillen daarin niet van hun kleine broeders en zusters.

Allerheiligen, een dag om dankbaar te gedenken dat wij opgenomen zijn in een grote gemeenschap waar elk zijn taak en plaats heeft ten dienste van de grote mensenfamilie. Een dag ook om ons op te trekken aan die vitale leden van het netwerk en ons de vraag te stellen waar onze plek is, waar mijn plek is. Als kleine gemeenschap binnen het grote geheel, maar ook als enkeling binnen de kleine en grote familie waarvan wij deel uitmaken. Wat is de plek van onze monastieke communiteit binnen het lichaam van Christus, en hoe vervullen wij die in deze tijd? Zijn wij die verborgen aardworm die in gebed en stilte het afval verteert en omzet tot vruchtbare aarde of zoeken wij het in praktijken en daden die niet passen bij onze plek? En welke is mijn plek als enkeling binnen de communiteit? Zoek ik het hogerop omdat het verborgen werk van alledag niet interessant is of mij niet in de kijker plaatst?  Moge het feest van vandaag ons onze roeping nieuw doen verstaan en met hart en ziel er gehoor aan geven tot opbouw van de grote mensenfamilie die God zo ter harte gaat. AMEN.

Abt Thijs Ketelaars

ALLERHEILIGEN 2022  Apok. 7,2-4.9-14; 1Joh. 3,1-3; Mt. 5,1-12a

Preek 30 oktober 2022

Wij lezen in de eucharistie niet zo vaak uit het boek van de Wijsheid.  Dat boek is in de katholieke bijbel terecht gekomen dankzij Augustinus. Het is niet in het Hebreeuws geschreven en daarom wilde Hieronymus het niet opnemen in de canonieke geschriften van de bijbel. Augustinus was het daar niet mee eens, volgens hem moest er ook plaats zijn voor een aantal boeken die in het Grieks geschreven waren. De Rooms katholieke en orthodoxe traditie is hem daarin gevolgd. Dat geschrift is vermoedelijk kort voor de christelijke jaartelling geschreven in het Egyptische Alexandrië. Dat was toen het mekka van geleerdheid in de Mediterrane wereld. Het boek is een soort hervertelling van een gedeelte van de Hebreeuwse bijbel, waarbij de schrijver zich eraan waagt de oude verhalen te vertalen in de taal en de filosofie van zijn dagen. En dat was in Egypte een mix van de Griekse en Hebreeuwse cultuur en filosofie. Wanneer nu in onze dagen gepoogd wordt de boodschap van de Schrift te vertalen in de wereld en de taal van onze tijd is er dus niets nieuws onder de zon. Dat is al zo oud als de Schrift zelf.

Maar nu de passage die ons vandaag is voorgelezen. De draagkracht daarvan wordt pas echt duidelijk als we de bredere samenhang niet uit het oog verliezen. Die woorden volgen namelijk op het verhaal van Israëls verblijf in Egypte. Zij kwamen er ten tijde van een hongersnood in eigen land. Aanvankelijk waren ze welkom in den vreemde, maar de stemming sloeg daar om en het leidde tot verdrukking, niet tot uitwijzing. Ze tot slaaf maken was veel lucratiever voor Egypte. Maar gaandeweg kwam er verzet en Mozes en Aäron pleitten voor verandering. “laat het volk in vrijheid gaan’, Maar de herhaalde roep was aan dovemans oren gericht. De farao wilde er niet van weten. En toen het volk tenslotte uittrok, achtervolgde het leger  hen en daarbij  gingen Egyptes strijdwagens en soldaten zelf ten onder. Israël ontkwam ternauwernood door Gods bijstand. Zo kennen wij het verhaal. Maar dan voegt de schrijver iets opmerkelijks toe. Hij zegt dat God niet heel Egypte prijs gaf aan de dood.  Dat wilde Hij niet. Dat mag verbazen, want het betekent dat de veiligheid van Israël een kwetsbaar iets blijft. Waarom heeft God Egypte niet met wortel en tak uitgeroeid? Was de misdaad dan niet groot genoeg? Waarom een volk dat dood en verderf zaait, zelf in leven laten? Ja, het kan niet ongestraft blijven en dat blijft het ook niet, er vielen slachtoffers en waren in Egypte doden te betreuren. Maar dan volgen de woorden die wij zojuist in de eerste lezing hebben gehoord. “Gij God houdt immers van alles wat bestaat en verafschuwt niets van wat Gij geschapen hebt.” Dat is een zin om vele malen te herhalen en van alle kanten te bekloppen en te beluisteren. En die zin krijgt nog ruggensteun van een volgende zin “Ja, alles spaart Gij, want alles is van U.” Dood en ondergang is niet wat God voor ogen staat of met ons voorheeft. “Gij houdt immers van alles wat bestaat”, en wat je lief is kun je toch niet verwensen of vernietigen? Zou je niet veeleer willen dat er een ommekeer en bekering ten leven zou komen en dat de tegenstanders die elkaar vandaag naar het leven staan zich zouden verzoenen? En zo komt de schrijver al mediterend tot het gelovig inzicht dat God bij alle destructie en vernietiging zoekt naar een begrenzing omdat alle mensen hem ter harte gaan. Hij zoekt te sparen om leven mogelijk te maken. Israël hoop op een totale vernietiging van Egypte kunnen wij ons levendig voorstellen, maar dood, ook de dood van de vijanden brengt geen leven voort, maar hooguit nog meer doden. Vernietiging is niet Gods parool, maar sparen, in de hoop op omkeer, want Egypte en Israël zijn beiden werk van zijn handen en hij houdt van alles wat hij geschapen heeft. Waarom de vijanden van vrede en een veilig bestaan laten voortbestaan? Het is geen vraag uit een ver verleden alleen. Je zult in Oekraïne wonen, in Ethiopië of Eritrea of op een van die andere plaatsen waar dood en verderf wordt gezaaid. De schrijver van het boek wijsheid probeert ons een pad te wijzen door het mijnenveld van woede, boosheid en agressie waar mensen  en hele volkeren elkaar naar het leven staan. Hij spreekt geen gemakkelijke en goedkope woorden, maar ze zijn wel een licht op ons pad om te voorkomen dat duisternis de overhand krijgt en alle lichten doven. De tekst zegt niet dat er geen onrecht is, die tekst zegt ook niet dat God het kwaad goedkeurt. ‘Gij houdt van alles wat bestaat’’ en “alles spaart Gij, want alles is van U”,  die woorden geven ons te verstaan, dat God een God van barmhartigheid is, die steeds weer een kans wil geven voor een nieuw begin.  Het slot zei het zo: “Gij straft de zondaars met mate, opdat zij hun boosheid verlaten”.  Wij zijn niet geschapen om dood en verderf te zaaien, om anderen te knechten of van het leven te beroven. Met zo’n gedrag verloochenen wij het wezen van ons mens-zijn, want wij zijn geschapen om te beminnen als kinderen Gods. Ja, God  blijft hopen en tijd geven voor een omkeer, voor een keuze die het leven van jan en alleman rechtdoet. God wil Egypte en Israël het leven geven, Hij wil Rusland en Oekraïne leven geven, want beiden heeft Hij geschapen, van beiden houdt Hij.

Is dat wereld vreemde taal? Ja, want het komt niet overeen met wat wij zien. Het is geloofstaal, die ons bemoedigt en aanzegt dat er van Godswege steeds de mogelijkheid is tot een nieuw begin. Ook voor hen die nu lijnrecht als vijanden tegenover elkaar staan op leven en dood. Die ervaring is reëel, maar wij worden opgeroepen het niet daarbij te laten, maar te blijven zoeken naar een opening, te blijven geloven in leven voor allen. Dat is soms een heel smalle weg, het gaan door het oog van de naald. Een weg waar de angst en het daaruit voortkomend geweld wordt afgelegd, een weg waar vooroordelen en valse ideeën prijsgegeven worden, waar miskenning en wantrouwen niet het laatste woord krijgen, maar waar het kompas van het vertrouwen wordt gevolgd, soms met kleine schreden. Wij worden geroepen elkaar dichtbij en veraf, in klein en groot verband, toekomst te geven in Gods naam. AMEN.

Abt Thijs Ketelaars

Cdhj31 2022 Wijsheid 11,23-12,2

Preek 23 oktober 2022

Vandaag richt Jezus zich tot een heel bepaalde groep mensen. Lucas vertelt: “In die tijd zei Jezus tot hen die – overtuigd van eigen gerechtigheid – de anderen minachtten, de volgende gelijkenis.” Het is goed om te beseffen dat dit de doelgroep is: mensen met een hoge dunk van zich zelf en minachting voor anderen. Jezus confronteert dit gehoor met twee personen die gaan bidden: de een gaat in het gebedshuis – de synagoge – helemaal vooraan staan; hij bidt met opgeheven hoofd, de ander blijft achterin staan met neergeslagen blik. Beide personen hebben goede reden voor hun handelwijze. De een is een godvrezend mens die zo goed mogelijk zijn religieuze plichten vervuld, en zich van geen kwaad bewust is. Hij heeft een schoon geweten, en weet wel dat hij zijn deugdzaamheid aan God te danken heeft. De ander weet heel goed dat er op zijn handel en wandel veel valt aan te merken. Een tollenaar is per definitie geen lieverdje, hij buit andere mensen uit, hij doet het vuile werk voor de bezetter. De Romeinen heffen belastingen, hij mag ze innen, en een deel van de opbrengst in eigen zak steken.

We kunnen begrijpen dat hij rouwmoedig bidt en God om barmhartigheid smeekt. Dat is zijn enige redding.

En juist het feit dat de tollenaar wèèt dat hij Gods barmhartigheid nodig heeft, dit gegeven dat hij zijn gebrek aan deugd erkent, plaatst hem in de waarheid, terwijl de farizeeër, ondanks zijn inspanning om trouw te zijn aan de voorschriften van de godsdienst, door het ijs zakt omdat hij overtuigd is van zijn eigen perfectie en de andere mensen minacht. Die zelfingenomenheid is als een inktvlek die heel zijn deugdzaamheid bederft.

Tegenover God staan wij allemaal met lege handen, om de uitdrukking van de kleine heilige Teresia van Lisieux te gebruiken. Het domste wat wij kunnen doen is ons zelf op een voetstuk te plaatsen om op andere mensen neer te zien.

Broeders en zusters, wij kunnen op deze parabel reageren door een voorbeeld te nemen aan de tollenaar. In de kerk gaan we  op de laatste bank zitten en we vragen God om erbarming. Maar pas op dat we dan niet toegeven aan de gedachte die ons influistert: “God, ik dank U dat ik niet ben als die vrome zielen die de kerk plat lopen, vooraan zitten en denken dat zij beter zijn dan de anderen.” We missen de positieve eigenschappen van de farizeeër maar vallen in dezelfde fout door anderen te veroordelen.

Ons onthouden van anderen te oordelen, en eerlijk in de spiegel durven kijken en oog hebben voor je eigen tekorten, zonder te wanhopen, maar met vertrouwen Gods goedheid inroepend, dat is de weg van een christen.

De oude monniken hebben daar veel over nagedacht en er zijn heel wat vaderspreuken die de parabel van vandaag uitleggen. De volgende vind ik bijzonder leerrijk. Het is spreuk 550 in de reeks van anonyme vaderspreuken. Ik deel hem graag met u, in heel vrije vertaling.

Een monnik gaat raad vragen aan een ervaren abba. Voordat hij naar de woestijn ging om als monnik te leven leidde hij als leek een voorbeeldig leven;  hij vastte en hield nachtwaken, en voelde zich daar goed bij, geestelijk en vol vuur. Maar na een tijdlang leven als monnik, leek het vuur gedoofd. Hij was depressief, diep ontevreden over zich zelf, en vroeg zich af wat zijn levenswijze waard was. De abba probeerde hem op te beuren en moed in te spreken. Hij zei: toen je nog in de wereld was genoot je van je vroomheid, maar waren je motieven wel helemaal zuiver? Je vond jezelf een hele piet, en het streelde je dat de mensen in je omgeving je prezen om je deugd. Nu je een leven leidt tussen andere monniken ben je onopvallend geworden. Des te meer ervaar je de eigen tekorten, maar geloof me dat is juist erg goed voor je ziel.  Weet je, broeder, God vindt meer welgevallen in één psalm, die gebeden wordt met rouwmoedigheid, dan in duizend zoals je die vroeger in de wereld zei. En dat beetje vasten van nu staat Hem meer aan dan de weken die u in de wereld vastte». « Ja maar, zei de broeder: «Ik heb het idee dat ik helemaal niet meer vast en het goede gevoel van vroeger is helemaal weg.». «Broeder, zei de grijsaard hem, wat u nu doet is heus genoeg. Houd vol, dan zal het goed gaan met u.». Maar de broeder hield aan en zei: «Heus, abba, mijn ziel gaat verloren». Toen sprak de grijsaard tot hem: «Geloof me, broeder, eigenlijk wilde ik het u niet zeggen om uw gedachte geen schade te berokkenen, maar nu ik zie dat u door het werk van de oude vijand tot verslapping vervalt,verzeker ik u: die gedachte dat u in de wereld iets goeds deed en braaf leefde, is een inblazing van de hoogmoed. Daardoor verknoeide de farizeeër in de parabel van de Heer al het goede dat hij deed. Van de andere kant is de gedachte dat u nu helemaal niets goeds verricht, voldoende om gered te worden, want die maakt u een nederig mens. Daarom werd ook de tollenaar gerechtvaardigd, al had hij niets goeds gedaan. Want God heeft meer plezier in mens die helaas niet zonder  zonden en nalatigheid is, maar die leeft met een vermorzeld hart en met nederigheid, veel meer dan iemand die best veel goed doet maar die teveel overtuigd is van zijn eigen deugdzaamheid».

De broeder vond veel baat bij dit gesprek. Hij boog om zich te  verontschuldigen en sprak hij tot de grijsaard: «Abba, vandaag is mijn ziel door u gered».

Broeders en zusters, dat leren ons de oude monniken. We weten heel goed dat zij heel streng waren voor zich zelf en dat hun ascese, waarover zij bescheiden dachten,  ons beschaamd doet staan. Wat hun bovenal sierden is dat zij verafschuwden om een ander te veroordelen. Op dat punt kunnen wij veel van hen leren. Zij waren vromer dan de vroomste farizeeërs in de tijd van Jezus, , maar zij waren nederiger dan de deemoedigste tollenaar.

Zij leren ons dat het niet belangrijk is welke plaats wij kiezen in de gebedsruimte: voorin of op de achterste bank: allemaal prima. Het maakt ons niet beter of slechter, het mag allebei. Belangrijk is dat wij  komen met een nederig hart, overtuigd dat ieder van ons  leeft uit Gods genade. Laten wij ophouden anderen te beoordelen, en helemaal om anderen te veroordelen. Laten wij elkaar als tochtgenoten zien, op pelgrimstocht naar de Heer. Samen geroepen tot zijn Rijk, en met de opdracht elkaar daarbij te helpen. De ander niet klein te maken, maar God groot te maken, die ons allen in zijn barmhartigheid nabij is, en ons allen lief heeft als zijn kinderen. In zijn Naam mogen wij hier nu samen zijn en de Maaltijd vieren waartoe Jezus ons uitnodigt. Moge het ons allen ten goede komen en ons van harte verenigen in dankzegging tot God.

Br. Gerard Mathijsen

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2022, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden