Preek 7 april 2024

Tweede zondag van Pasen

Het was voor Thomas heel belangrijk dat zijn opgewonden medediscipelen niet alleen een fantasie hadden gezien, maar dezelfde Christus die zij in Galilea en Jeruzalem hadden gekend en gevolgd. De opgestane Christus was door het zicht voor de mensen aanwezig, hoewel het soms even duurde voordat ze beseften wie ze zagen. Maar zicht kan bedrieglijk zijn, zoals we suggereren als we over iemand zeggen dat hij ‘dingen ziet’. Aanraking is een meer solide manier om bij elkaar aanwezig te zijn, en Thomas wilde niet zomaar elk stukje van Jezus kunnen zien en aanraken, maar ook de littekens – de gaten die de afwezigheid van vlees waren en die de aanwezigheid van het vlees van de gekruisigde aantoonden. en één opgestaan. Wij die nog niet hebben gezien en geloofd, kunnen de intieme nabijheid van de Verrezene – een oprechte aanraking – op vele manieren ervaren, maar vooral door de sacramenten die tastbare uitdrukkingen zijn van zijn aanwezigheid bij ons.

Maar dit is niet slechts een persoonlijke, individuele ervaring waar mensen met een mystieke instelling van genieten. De verrezen Jezus blaast op zijn leerlingen (in andere woorden, inspireert hen) en transformeert hen in een gemeenschap die wordt uitgezonden om zijn barmhartigheid en zijn gerechtigheid te tonen. De intiem, zichtbaar en tastbaar aanwezige Christus schept een gemeenschap die een wereldwijde Kerk zal worden, waarin Hij altijd aanwezig is.

We zien een weerspiegeling van deze realiteit in het levensverhaal van de vroege christelijke gemeenschap in de Handelingen van de Apostelen; in de passage die we zojuist hebben gehoord, merken we veel reflecties op van de Evangeliën: de tekenen en wonderen; de mengeling van aantrekking en angst – we zouden kunnen denken aan Nikodemus die ‘s nachts naar Jezus komt; het brengen van zieken voor genezing, inclusief de hoop dat zelfs de schaduw van Petrus die op iemand viel, hen zou genezen – en hier zouden we ons misschien de vrouw kunnen herinneren die aan bloedingen leed en zei: ‘Als ik maar zijn kleren aanraak, zal ik beter worden’; en het samenkomen van mensen van overal met hun zieken en degenen die gekweld werden door onreine geesten: ‘En ze werden allemaal genezen’.

Maar er is een probleem: voor de meesten van ons lijkt de Kerk meestal niet echt op dat beeld uit Handelingen: charisma is routine geworden; we horen over opmerkelijke mensen en opmerkelijke gebeurtenissen die nog steeds plaatsvinden, maar ze lijken nooit te zijn waar we ons op dit prozaïsche moment bevinden. Misschien kunnen de woorden ‘Zalig zijn zij die niet hebben gezien en toch geloven’ worden toegepast op loyale gelovigen die naar de mis gaan, de Bijbel lezen, bidden, proberen wat meer liefde in de wereld te brengen, de waarheid spreken enz. etc. zonder enige verrassende manifestatie van Macht Van Boven of intense gevoelens van berouw, vreugde of hoop. Het voelt misschien niet wonderbaarlijk dat wanneer we een kerk binnenlopen en ergens dichtbij een klein bouwwerk zien bedekt met een sluier en een lamp, we in feite het grote wonder van God met ons zien. En dat is een wonder voor elke dag: we voelen ons niet elke dag opgetogen, neerslachtig, opgewonden of verveeld, en de perioden van boetedoening en vreugdevolle seizoenen, de weekdagen en de zondagen, passen zich niet aan onze stemming aan – ze zijn gewoon daar, en ze zijn betrouwbaar, in tegenstelling tot onze stemmingen. Het is interessant dat de passage uit Handelingen van vandaag onmiddellijk volgt op een verhaal van schandalen in de Kerk, wanneer Ananias en Saffira de gemeenschap proberen te laten denken dat ze genereuzer zijn dan ze zijn. Er is nooit een volmaakte Kerk geweest, maar het wonder van Gods genade hangt gelukkig niet af van onze volmaaktheid.

De evangelielezing van deze tweede paaszondag voert ons binnen in een liturgische setting: het is de avond van de eerste dag van de week, de dag na de sabbat, de dag waarop het graf leeg werd bevonden. Dan komen de geloofsleerlingen samen. Ze begroeten elkaar met de vredeswens of de vredeskus. Ze bidden om de komst van de heilige Geest. Ze vieren eucharistisch ( = dankend) de aanwezigheid van Jezus als de Levende in hun midden. Ze luisteren naar zijn woord en weten zich door Hem gezonden. En ze belijden hun geloof: de verrezene is de gekruisigde! Maar ook andersom: de gekruisigde is de verrezene! En ze roepen uit: Mijn Heer en mijn God!

Wij mogen ons voegen in deze liturgische samenscholing van de Johanneïsche gemeenschap. Binnen de opbouw van het Johannesevangelie fungeert deze tekst uit hoofdstuk 20 echter ook als een climax (hoofdstuk 21 is immers een epiloog). Na de verschijning aan Maria van Magdala, komt Jezus binnen bij de apostelen die zich hebben teruggetrokken achter gesloten (of beloken) deuren. Ze hebben schrik voor ‘de Joden’ – Johannes bedoelt voor ‘de Joodse leiders’ die Jezus hebben uitgeleverd, want de leerlingen behoren immers allemaal tot ‘de Joden’. Jezus komt binnen met de vredeswens, want geweld en dood hebben niet het laatste woord gehad. Een geweldige vreugde laait op in het hart van de leerlingen. De harde feiten van verraad en kruisiging komen in een heel ander licht te staan, in de gloed van het paaslicht. Deze opwekking tot heil en vrede opent onmiddellijk het perspectief op de zending. Want de deuren kunnen niet gesloten blijven – geen kerk die op zichzelf gefocust is! Integendeel: de ramen worden wijd opengezet, een aggiornamento kondigt zich aan. Waar is de zending op gericht? Op de vergeving van de zonden, en dat is Bijbels gesproken: op het helen van elke menselijke gebrokenheid. Wie zich door het geloof in Jezus laat helen van zijn wonden en zijn zonden, zal als vrucht de vrede ontvangen.

Natuurlijk is dat allemaal niet zo vanzelfsprekend. Gelukkig is daar Tomas! Want hij behoedt ons voor een onkritisch of voor een gewoontegetrouw geloof. Het is toch godsonmogelijk dat de gekruisigde ook de verrezene zou zijn!? Het kruis is toch een teken van mislukking, het lot van oproerkraaiers en misdadige bandieten? Was Hij wel de Messias van Israël?

Opnieuw verschijnt Jezus op de eerste dag van de week, en dan is Tomas erbij. Hij mag zijn handen in de wonden van Jezus leggen en ondervinden dat de verrezene dezelfde is als de gekruisigde. Nu beseft Tomas hoezeer Jezus door GOD bemind is en hoezeer Jezus het zicht op GOD heeft vrijgemaakt. En dus is zijn belijdenis ongeremd, alsof de hemel voor hem opengaat: ‘Mijn Heer en mijn God!’

Hiermee maakt het Johannesevangelie de cirkel rond: want de belijdenis van Tomas rijmt op het begin van dat evangelie: ‘In het begin was het Woord, en het Woord was bij GOD, en het Woord was GOD.’ (Johannes)

br. Gerard Mathijsen osb

 

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden