Geen producten in je winkelwagen.

Nieuws

Aanbevolen: Online cursus Poustinia

De docenten van Poustinia online (oblaten van onze abdij) bieden in januari 2022 een vervolg aan voor de online leesgroep “Genesis”.

In dit wereldwijd gelezen standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks de belangrijkste Genesisverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Thora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.

In het eerste traject stonden we stil bij de oorsprongsverhalen en in het nieuwe jaar vervolgen we het boek met de parasja’s over Abraham. Ook als u de eerste serie niet hebt meegemaakt, kunt u toch inschrijven en kennis maken met een schat aan informatie, niet alleen over Genesis, maar ook over het joodse denken in het algemeen. Voor liefhebbers van de Bijbel zijn dit werkelijk adembenemende stukken tekst. Zowel de wijsheid van oude commentatoren als moderne wetenschappers neemt Sacks mee in zijn betoog en hij voert ons zo mee op de reis door de Thora.

Werkwijze: Voorafgaand aan de bijeenkomst worden thuis de parasja’s gelezen. Boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Skandalon.

De vier sessies omvatten studie, reflectie, discussie. Voor meer informatie en aanmelden: https://poustinia-online.nl/

Data:  Vrijdag 7, 14, 21 en 28 januari 2022

Tijd:    10.30 uur tot 12.00 uur

Begeleiding: Janneke Krijger en Roel van der Voort

Aanmelding: info@poustinia-online.nl

Na aanmelding ontvangt u een code om te kunnen inloggen via Zoom.

Ora et labora

Fotorapportage in het Katholiek Nieuwsblad in de serie ambachten in kloosters en abdijen ‘monnikenwerk’. Deze keer onze eigen kaarsenmakerij met broeder Columba als kaarsenmaker ‘Gij brengt het licht in de wereld’.

Tuinploeg in beeld

Om de natuur rondom de abdij goed te onderhouden krijgen de broeders hulp van de groenwerkgroep. Iedere tweede zaterdag van de maand komen de vrijwilligers voor de maandelijkse tuindag. De vrijwilligers werken dan op diverse plekken in de tuin.

Bekijk hier de Tuinploeg in beeld

Lees meer

Abdijmarkt

Na een jaar coronaverlet organiseren we op zaterdag 28 augustus 2021 weer de traditionele Abdijmarkt. De abdijgemeenschap presenteert zich in al haar facetten samen met veel contacten en maatschappelijk bevriende relaties, belangstellenden, dorpsgenoten en vrienden van de abdij.

Dagprogramma

Circa 25 verschillende kraampjes met cultuur, religieuze en maatschappelijke thema’s

Abdijkerk

10.30 uur orgel (vrije toegang) Organist Gerard Hulsman
11.30 uur workshop Bram Verheijen: zang Gregoriaans (45 min.)   Max 15 pers. € 7,50 p.p.
12.30 uur middaggebed
13.00 uur blokfluitensemble (vrije toegang) (30 min.)
14.30 uur orgel (vrije toegang) Organist Marcel Zijlstra

Restaurant

Expositie Huug Zentveld

Buiten, voor de winkel

12.30 uur koor SeptemberBlues
13.45 uur koor SeptemberBlues

Buurkerk

Expositie liturgisch bloemwerk van Peter van Asselt en Tini Brugge
11:30 uur orgel (vrije toegang) Organist Marcel Zijlstra
13:30 uur orgel (vrije toegang) Organist Gerard Hulsman

Jeroenzaal

10.15 uur gitarist Ed Stokman en ensemble (30 min.)
11.00 uur gitarist Ed Stokman en ensemble (30 min.)
12.00 uur blokfluitensemble (vrije toegang) (30 min.)
13.00 uur accordeon Klaas en Nicolette (45 min.)
14.30 uur accordeon Klaas en Nicolette (45 min.)

Egbertzaal

11.00 uur workshop ‘Koken met kloosterkruiden’, br. Adelbert (45 min.)  Max 10 pers. € 10,- p.p.
12.30 uur lezing Tini Brugge: ‘Bloemen, gebruik en betekenis’ (30 min.)   Max 10 pers. € 5,- p.p.
13.30 uur workshop ‘Koken met kloosterbloemen’, br. Adelbert (45 min.) Max 10 pers. € 10,- p.p.
15.00 uur lezing Tini Brugge: ‘Kloostertuinen en kloosterkruiden’ (30 min.) Max 10 pers. € 5,- p.p.

Diverse rondleidingen

* Om 10.30, 11.30, 13.30 en 14.00 uur Algemene rondleiding           Max 15 pers. € 5,- p.p.
* 11.00 en 14.30 uur Inspirerende wandeling door de tuin met br. Geerard  Max 15 pers. € 3,- p.p.
* 11.00 uur Rondleiding ‘Kloosters en Tuinen’ door de Tuingroep    Max 15 pers. € 3,- p.p.
* 13.30 uur Rondleiding ‘Levende Aarde’ door de Tuingroep              Max 15 pers. € 3,- p.p.

 

Aanmelden voor de activiteiten kan op de 28e bij de infostand.

Ook tijdens de Abdijmarkt gelden de algemene coronaregels.
Let op elkaar en houd 1,5 meter afstand.

Broeder Simon overleden

Op donderdag 10 juni 2021 overleed stil en rustig in de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee onze medebroeder BROEDER SIMON LAOÛT

Hij werd op 22 september 1935 geboren te Bussum en trad na zijn gymnasiale vorming bij de kruisheren te Uden op 5 september 1955 in de Sint-Adelbertabdij in. Op 26 mei 1957 deed hij zijn geloften en op 7 oktober 1963 werd hij priester gewijd. De spil van zijn monastieke leven is vanaf het begin het liturgische gebed geweest. Dat heeft hij decennia lang mede ondersteund als cantor en hoofd van de schola. Zijn heldere stem bezorgde hem de bijnaam van de nachtegaal van Egmond. Hij heeft de gemeenschap op tal van posten gediend. Als jonge monnik was hij werkzaam in de groentetuin, maar later kreeg hij andere verantwoordelijkheden. Hij was vele jaren hoofd van de kaarsenmakerij tot hij gastenbroeder werd. Pastor in hart en nieren was hij voor velen in het gastenhuis een vriendelijke en attente gesprekspartner. In de Nederlandstalige monastieke regio heeft hij na het concilie meegewerkt aan het vertalen en bijeenbrengen van niet bijbelse lezingen voor de getijden. De laatste jaren namen zijn geestelijke krachten af en werd de prins hendrikstichting in Egmond aan zee zijn thuis. Daar genoot hij van de liefdevolle verzorging en werd hij trouw opgezocht door medebroeders en door de velen die zijn vrienden waren geworden in zijn actieve leven. Moge hij nu opgenomen worden als cantor in het grote koor dat stem geeft aan de lofprijzing die geen einde kent.

Het lichaam van Broeder Simon is opgebaard in de achterkerk van de abdij. De uitvaart in besloten kring zal plaats hebben op dinsdag 15 juni om 10.30 uur, waarna begrafe­nis op het kloos­terkerk­hof. U kunt de dienst volgen via ons YouTube kanaal.

Begrafenis Broeder Cor Dekker 6 mei 2021

In april 2014 stelde broeder Cor, toen 90 jaar oud, enkele notities op schrift voor het geval hij kwam te overlijden. Een ging in een paar woorden over de reden van zijn intrede op 11 februari 1946, maar er was ook een zin die schreef over wat nog komen moest. Als hij te overlijden kwam, stelde hij als grafschrift voor: ‘in de Zon van Gods aanwezigheid’.

Toen afgelopen zaterdag 1 mei broeder Cor om 8.15 uur in de ochtend in alle rust op zijn cel overleed, scheen plotsklaps het zonlicht op zijn gezicht. Was het de Zon van Gods aanwezigheid die het fiat gaf aan wat hij zich als grafschrift had toegedicht?

De zon van Gods aanwezigheid, daarvoor was hij naar Egmond gekomen, maar ook in het leven van de monnik schijnt niet alle dagen dat vriendelijk licht van Gods aanwezigheid, althans niet in alle klaarheid. Soms gaat die zon verborgen achter een dik wolkendek.  Het lange leven van broeder Cor vormt daar geen uitzondering op. Dat hij toch op zijn negentigste achterom kijkend de tekst voorstelde ‘In de Zon van Gods aanwezigheid’, laat ons iets vermoeden van de dankbaarheid en van de verzoening met het leven waarop hij terugkeek.

De woestijn en het dorre land, ze waren er geweest, en ook de donkere nacht, maar Gods barmhartigheid had gaandeweg alles in nieuw licht gehuld. Broeder Cor is van ons heengegaan, niet als een heilige of een volmaakt mens, hij zelf wist wel beter, maar hij is heengegaan als iemand die dankbaar was voor alles wat hem ten deel gevallen was en die vol verwachting uitzag naar  wat geen oog of oor heeft gezien of gehoord. Want daar keek hij met het klimmen van de jaren meer en meer naar uit.

Zijn lange leven omspande bijna een hele eeuw. Een eeuw van uitersten, van dood en verderf, een eeuw ook van hoop op vernieuwing in kerk en samenleving. Hoe te midden van dat alles je weg te vinden en je houding te bepalen? Dat geldt zowel voor de mensen buiten als voor die binnen het klooster. Want ook monniken zijn aardbewoners.

Wat laat broeder Cor ons vandaag na als kostbare erfenis?  Misschien mag ik een paar momenten uit zijn leven naar voren halen die ons kunnen helpen en bemoedigen bij het zoeken van onze eigen weg.

In het boekje ‘in de voetsporen van broeder Cor’, horen we hem vertellen hoe ingrijpend de laatste oorlogsjaren voor hem waren. Hij moest onderduiken om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Eens te meer bleek hoezeer wij mensen op elkaar zijn aangewezen en zonder de hulp van anderen red je het niet. Hij heeft het aan den lijve ondervonden. Voor zoiets kies je niet. Maar wat als het je overkomt? Hopen het te overleven, dat zeker, maar Cor bleek te midden van alle beroering zich niet af te sluiten voor een innerlijke klop op de deur. En hij gaf gehoor. Hij noemde zichzelf een verliefde ziel, en zo leidde zijn weg naar Egmond.

Inmiddels hebben wij, 75 jaar later opnieuw ervaren, hoezeer wij op elkaar zijn aangewezen, hoezeer ons leven verbonden is met dat van anderen en wat het vraagt en kost om je verantwoordelijkheid daarin te nemen. Dat vergt een hele omslag in een samenleving die meent alles te kunnen regelen en alles zelf in handen te hebben. Maar het leven van broeder Cor lezend, beseffen we dat het zo niet in elkaar steekt.  Dat kun je als verlies beschouwen, als het kwijtraken van zelfbeschikking en zelfstandigheid, maar voor broeder Cor was het de ontdekking van een afhankelijkheid in vertrouwen en van een geborgenheid in God, die de rest van zijn leven heeft bepaald.

Eenmaal in Egmond heeft hij zich met al zijn energie en kracht ingezet voor de pas weer opgerichte priorij. Zijn jaren op de boerderij, in de tuin, de kaarsenmakerij en bovenal 46 dienstjaren in de keuken, je kunt het je nauwelijks meer voorstellen. Aldoor in de weer en dan ook nog een man die graag in de boeken dook en zijn innerlijke blik probeerde te verruimen en zijn omgang met God zocht te verdiepen.

Bij zijn intrede had hij gezegd dat hij kwam om Gods wil te vervullen, maar gaandeweg zo staat er in die notitie uit 2014 ontdekte hij dat ook de eigen wil in het spel was. Dat bleek een vasthoudende compagnon, want broeder Cor was ook een temperamentvolle man. En hoe strenger, hoe beter, is zeker niet altijd het beste kompas als het om het innerlijk leven gaat.  Probeerde hij met het vuur van het begin de hemel te veroveren en was het aardse van geen waarde, gaandeweg wist hij tot een zekere onderscheiding te komen.  Op dat pad heb je ook gidsen nodig en die vond hij in de spiritualiteit van de Karmel. Mens zijn, mens worden, daar heb je de hulp van anderen bij nodig, en dat niet even maar een leven lang. Toen en nu.

En zo tekende zich voor broeder Cor nog voor hij aan zijn grote wandelingen en fietstochten begon, een innerlijk parcours af dat de zon van Gods aanwezigheid meer en meer deed stralen over het leven van alledag. En nu citeer ik: Op zoek gaan in de tijd naar de eeuwigheid. Dat doe ik door elke dag te leven in het NU met alle aandacht en met al mijn zintuigen om zo tastend God op het spoor te komen.’

Leven in het nu, niet als een goedkoop en onverantwoord ‘pluk de dag’, maar als een stil en verwonderd omgaan met de broosheid van het bestaan, waarin Gods kwetsbare liefde zich openbaart.

Broeder Cor heeft er zich een leven lang op toegelegd, met vallen en opstaan, soms op doodlopende paden, maar steeds weer terugkerend aan de hand van de Heer die hem als een verliefde ziel had aangesproken in een duistere tijd en die een leven lang niet van zijn zijde is geweken om hem te leiden in sporen van waarheid.

De zon van Gods aanwezigheid moge nu als een nieuwe dag zonder einde over hem opgaan. AMEN.

 

Broeder Cor herdacht in Noordhollands Dagblad

Wandelbroeder’ Cor (97) overleden aan corona. Hij werd in de oorlog ’verliefd op God’ en vond later de liefde voor zijn Schepper in de natuur

Cor Dekker teelde bloemen in de abdijtuin.
© Foto Mediahuis

’Dankbaar voor de zorg die hij ontving is hij vol verwachting als een kind de hemelse hoven binnengetreden, waarnaar hij al zolang uitzag.’ Dat schrijven de monniken van de Abdij van Egmond over hun medebroeder Cor Dekker, die zaterdag op 97-jarige leeftijd overleed.

Het lichaam van de oudste van de twaalf broeders van Egmond bleek niet bestand tegen het corona-virus, waarmee alle bewoners van de abdij zijn besmet.

Broeder Cor kwam uit een kinderrijk tuindersgezin in Heerhugowaard. Toen hij in de oorlog ondergedoken zat, werd hij ’verliefd op God’, zoals hij later in een interview zei. In februari 1946 deed hij zijn intrede in de Sint Adelbertabdij van de benedictijnen in Egmond-Binnen, toen een nog jonge gemeenschap. Ruim twee jaar later legde hij de gelofte af waarmee hij definitief koos voor het kloosterleven, met het strikte dagritme van vroeg opstaan, bidden, eten studeren en werken.

Noeste werker

In zijn overlijdensbericht herinneren zijn medebroeders Cor Dekker als een noeste werker. ’Op de boerderij, in de kaarsenmakerij, maar bovenal in de keuken heeft hij zich voor de communiteit ingezet’. In de abdijtuin teelde hij bloemen. Daar had hij zijn eigen ’kloostercel’ getimmerd: een hutje van wat oude palen en worteldoek, waarin hij het leven beschouwde vanuit een plastic tuinstoel.

Broeder Cor was een fervent wandelaar. In de natuur en de stilte zocht hij God.
© JJfoto.nl/Jan Jong

Hij trok er ook veel op uit om wandel- en fietstochten te maken, iets waar hij na 46 jaar werk in de keuken speciaal verlof voor moest vragen. Tien jaar geleden verscheen een wandelboekje ’In de voetsporen van broeder Cor’. Wandelen had voor hem een spirituele betekenis, vertelde hij toen in een interview met deze krant. ’In het klooster kun je niet genieten van de schepping, daar is alleen maar steen.’ En hij zei: ’Ik vind de liefde terug in de natuur, waar de Schepper weer tot mijn hart spreekt.’

Vriendschap

Hella van der Wijst beschreef Cors levensverhaal in haar wandelboek ’Hella’s voetsporen’. Zo ontstond een bijzondere vriendschap tussen de tv-journaliste en de tanige broeder met zijn pretogen en rode appelwangetjes. Hella van der Wijst zocht hem regelmatig op in het klooster, schrijft ze in een op Facebook geplaatst in memoriam. Dan wandelden ze samen. Van uren wandelen in de duinen werd het een wandelingetje in de kloostertuin achter de rollator. Broeder Cor bleef genieten van het kleine om hem heen.

 

Broeder Cor Dekker.
© JJfoto.nl/Jan Jong

’Tot het laatst bleef broeder Cor mij verbazen en trakteren op zijn wijsheid en heerlijke onbevangenheid’, schrijft Van der Wijst. ’Zo zag hij uit naar het leven na de dood, maakte er de mooiste voorstelling van, terwijl hij van het leven hier ook nog volop bleef genieten.’

Broeder Cor Dekker overleden

Op zaterdagmorgen 1 mei 2021 overleed stil en rustig op zijn eigen cel in onze abdij onze oudste medebroeder  BROEDER COR DEKKER.

Hij werd op 4 januari 1924 in een kinderrijk gezin geboren te Heerhugowaard. Tijdens WO II volgde hij de HBS, maar moest hij onderduiken om aan uitzending naar Duitsland te ontkomen. Die periode was bepalend voor zijn  levenskeuze. Op 11 februari 1946 deed hij zijn intrede in de jonge communiteit van Egmond, waar hij op 17 mei 1948 zijn gelofte aflegde. Broeder Cor was een noeste werker. Op de boerderij, in de kaarsenmakerij, maar bovenal in de keuken heeft hij zich voor de communiteit ingezet. Na 46 jaar trouwe dienst in de keuken vroeg hij verlof om fietstochten en wandelingen te maken, waar zijn ziel het stille gesprek zocht met de heer. Hij creëerde ook zijn eigen hoekje in de tuin waar hij zijn liefde voor de schepper en de schepping vorm gaf in een bonte bloemenpracht. Was hij tijdens zijn werkzame leven eerder een stille en teruggetrokken medebroeder die graag luisterde, op hoge leeftijd werd hij spraakzamer en deelde hij graag zijn liefde voor de wonderen van de natuur. De laatste weken bleek zijn lichaam niet bestand tegen het covid virus, toen dat de hele gemeenschap in zijn greep had. Dankbaar voor de zorg die hij ontving is hij vol verwachting als een kind de hemelse hoven binnengetreden, waarnaar hij al zolang uitzag.

Het lichaam van Broeder Cor is opgebaard in de achterkerk van de abdij. De uitvaart in besloten kring zal plaats hebben op donderdag 6 mei ’s morgens  om 10.30 uur, waarna begrafe­nis op het kloos­terkerk­hof. U kunt de dienst volgen via onze website www.abdijvanegmond.nl

 

Familie Dekker                                                           abt en monniken van Egmond

Download hier de rouw annonce

Corona in de abdij: update

Twee weken geleden kwam het corona-virus binnen onze kloostermuren en inmiddels zijn alle broeders positief getest. Een aantal broeders is wel alweer op de been en sommige taken kunnen weer opgepakt worden. Herstel is echter de eerste prioriteit. Er is sprake van ‘huis-quarantaine’ en de abdij en de kerk blijven gesloten tot in ieder geval zaterdag 1 mei. Er is ook tijdelijk geen livestream. De abdijwinkel ( die los van de abdij staat)  is geopend. Wij danken iedereen zeer hartelijk voor alle steun en gebed en wij hopen u snel weer in de kerk of online te ontmoeten.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2022, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden