Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Wie zijn wij?

Wat is een monnik? Wie zijn we? Wat doen we? 
Wij zijn Benedictijner monniken die leven in de st.-Adelbertabdij onder de Regel van de heilige monniksvader Benedictus van Nursia (± 480-547), die het monnikenleven van de woestijnvaders voor het Westen ‘vertaalde’.

Abdijgemeenschap
De Sint-Adelbertabdij is een rooms-katholieke leefgemeenschap van mannen, jong van geest, die het evangelische ideaal van Gods koninkrijk -de heerschappij van Gods liefde- in hun leven zoeken te realiseren. Zij betrachten dit in een leven van broederlijke liefde, een leven dat gericht is op gebed en onderlinge dienstbaarheid. 

Op de foto vlnr staand:  broeder Eugène Rugl,  broeder Ole Stofring, broeder Frans Berkelmans, broeder George Pijnacker, broeder Adelbert Klaassens, broeder Steve Purperhart, broeder Simon Laoût, broeder Adri Kortekaas,  broeder Columba Dechamps, broeder Patrick Weidemann ( postulant), broeder Beda Carneiro.  vlnr zittend: broeder Cor Dekker, broeder Frans Melkert, abt Gerard Mathijsen, broeder Nol van der Drift, . Niet op de foto: broeder Thijs Ketelaars. Broeder Jan Kerkvliet is wonende in Warmond en broeder Nico van der Drift woont in Teteringen in de communiteit van Oosterhout. 

Een leven van gebed
Ons leven is een gebedsleven, gericht op het zoeken van God (ipv naar God)
Dit gebed vindt uitdrukking in de dagelijks gezongen liturgie van getijden en eucharistie; daarnaast cultiveert iedere monnik individueel zijn persoonlijk gebed in de stilte van zijn cel, in de tuin, en zover mogelijk bij het werk. Wij geloven dat ons bidden ons meer één maakt met God, onze onderlinge liefde bevordert alsook onze liefde voor alle mensen en Gods hele schepping. 

Werk
Er is binnen onze monnikengemeenschap een grote verscheidenheid van werkzaamheden. Naast de huishoudelijke taken en functies als portier, bibliothecaris, gastenbroeder, kok is er volop ambachtelijk werk in de ateliers: we hebben een kaarsenmakerij, een tuin, een abdijwinkel, een bibliotheek en een boekbinderij. Behalve handenarbeid is er ook emplooi in meer geestelijke bezigheden: we geven een spiritueel tijdschrift uit, waarvoor er altijd valt te schrijven, redigeren, vertalen. De monniken streven ernaar om met eigen arbeid in hun levensonderhoud te voorzien. 

Studie
In de abdij wordt ook altijd gestudeerd. Iedere monnik krijgt daarvoor gelegenheid. In functie van de geestelijke lezing (lectio divina) is bijbelstudie nodig en voor de lectuur van overige geestelijke schrijvers is studie van spiritualiteit en theologie geboden. Verder wordt iedere monnik ingewijd in de monastieke geschiedenis. Voor mensen die in betrekkelijke afzondering leven dient de geestelijke horizon royaal open gehouden te worden. De goed geoutilleerde bibliotheek biedt volop mogelijkheden voor wie zich wil verdiepen in geschiedenis, in filosofie, letteren en allerlei andere disciplines. 

Apostolaat
Wij zijn een beschouwend klooster, ons apostolaat richt zich allereerst op het gebed. Wij geloven dat ons leven op zichzelf een getuigenis aflegt van Gods aanwezigheid in de wereld. Binnen de mogelijkheden die met ons leven gegeven zijn, richt onze liturgie zich op de kerkbezoekers en gasten die wij in ons gastenhuis ontvangen. Bezoekers en gasten die daarnaar vragen bieden wij individuele pastorale zorg. Zij mogen rekenen op een luisterend oor, op een raadgeving of richtingwijzer. 

Initiatie van novicen (rekrutering aspirant-leerlingen)
Na een eerste kennismakingsperiode kunnen nieuwe leerlingen worden aangenomen. Er volgt een vormingstijd die minimaal een jaar en maximaal twee jaar duurt. Als zij geschikt worden bevonden en ook zelfstandig authentiek inhoud kunnen geven aan het monastieke leven, kunnen zij worden toegelaten tot de tijdelijke professie. Zij leggen dan voor drie jaar geloften af. Dit zijn de geloften van gehoorzaamheid, kuisheid, stabiliteit en persoonlijke bezitloosheid. Als deze monastieke levensvorm voor hen levensvatbaar blijkt, dan mogen zij geloften doen voor het leven; zij worden dan permanent in de monnikengemeenschap opgenomen.

Structuur binnen de benedictijner orde
De benedictijner abdijen zijn betrekkelijk autonoom; zij vallen volgens het kerkelijk recht niet onder het bisdom maar zijn rechtstreeks onderhorig aan de Heilige Stoel in Rome. De familie van benedictijner abdijen zijn wel ingedeeld in zogenaamde congregaties. Onze abdij maakt deel uit van de Congregatie van Annuntiatie, waartoe onder meer Maredsous en Zevenkerken (Brugge) in België, Tyniec in Polen en de St. Matthias abdij van Trier in Duitsland behoren. Dit congregationele verband biedt onderling contact, hulp en inspiratie, en voert op gezette tijden visitaties uit, waarbij de trouw aan het monniksideaal wordt getoetst. Alle congregaties tezamen hebben in een abt-primaat, die in Rome resideert en een bindende en inspirerende factor is tussen de congregaties van de hele wereld.

Organisatie
Om de gang van zaken in een abdij te vergemakkelijken en te organiseren wijst de abt broeders aan om verschillende taken op zich te nemen. Deze broeders hebben vaak andere broeders of leken die hun assisteren zodat het werk eerlijk verdeeld en de lasten gelijk gedragen wordt. 

De koorleider is verantwoordelijk voor de muziek, het liturgisch gezang en de lezingen in de kerk. De kellenaar draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van het huis. De econoom zorgt voor de boekhouding en betaalt het leken-personeel uit die in dienst zijn van de abdij. De gastenbroeder draagt zorg voor een gastvrije ontvangst van gasten en is het aanspreekpunt voor hun geestelijk welzijn gedurende hun verblijf. De novicenmeester zorgt voor de novicen en begeleidt ze op hun monastieke weg. De ziekenbroeder draagt zorgt voor de zieke broeders en ziet erop toe dat zij goede medische zorg krijgen. De bibliothecaris is verantwoordelijk voor de boeken die worden ingekocht en opgeslagen. Het werk van al deze mensen wordt gecoördineerd door de abt, zodat de activiteiten in het huis op een ordelijke manier verlopen. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen met vader abt Gerard Mathijsen op: secretaris.abt@gmail.com.
De broeders van de Abdij van Egmond.