Nieuws

Goede week en Pasen

Ook dit jaar hopen we weer dat velen van u deze Passietijd samen met ons mee willen vieren, in onze abdijkerk of op afstand via onze uitzendingen. Bijgaand schema geeft de diensten in de Goede Week en met Pasen weer. De liturgieboekjes kunt u downloaden. Uiteraard zijn ook al deze diensten te volgen via livestream op ons Youtube kanaal.

* = uitgezonden via livestream.

Witte Donderdag:
09:30 uur:   Boeteviering*
17:00 uur:   Avondmaalsmis*  Liturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting*

Goede Vrijdag: 
06:00 uur:   Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
15:00 uur:   Lijdensherdenking met gezongen Johannes passieLiturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting *

Stille zaterdag:    
06.:00 uur:  Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
17:00 uur:   Avonddienst*
22:15 uur:   PaaswakeLiturgieboekje

Eerste Paasdag:   
08:00 uur:  Morgendienst
10:00 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Tweede Paasdag:
09:30 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Goede week en Pasen

Ook dit jaar hopen we weer dat velen van u deze Passietijd samen met ons mee willen vieren, in onze abdijkerk of op afstand via onze uitzendingen. Bijgaand schema geeft de diensten in de Goede Week en met Pasen weer. De liturgieboekjes kunt u downloaden. Uiteraard zijn ook al deze diensten te volgen via livestream op ons Youtube kanaal.

* = uitgezonden via livestream.

Witte Donderdag:
09:30 uur:   Boeteviering*
17:00 uur:   Avondmaalsmis*  Liturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting*

Goede Vrijdag: 
06:00 uur:   Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
15:00 uur:   Lijdensherdenking met gezongen Johannes passieLiturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting *

Stille zaterdag:    
06.:00 uur:  Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
17:00 uur:   Avonddienst*
22:15 uur:   PaaswakeLiturgieboekje

Eerste Paasdag:   
08:00 uur:  Morgendienst
10:00 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Tweede Paasdag:
09:30 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Litanie Advent

Om  vernieuwing en bezieling in Gods kerk

Om ware onderscheiding bij het synodaal proces

Om roepingen tot opbouw van Gods volk

Om kracht en bemoediging voor de vervolgde christenen

Om voortgang op de weg van de oecumene

Om een respectvolle dialoog tussen de wereldgodsdiensten

Om zorg voor alle vrouwen die een kind verwachten

Om bevrijding voor alle vrouwen gevangen in prostitutie of huiselijk geweld

Om wijsheid voor alle vrouwen die zoeken naar hun levensbestemming

Om de geest van compassie voor alle vrouwelijke religieuzen

Om steun voor allen in wie de hoop op leven is gedoofd

Om bijstand voor wie leven in mensonwaardige omstandigheden

Om volharding voor wie in conflictsituaties licht brengen

Om kracht voor wie  zich het lot aantrekken van vluchtelingen en ontheemden

Om toewijding voor wie opkomen voor de waardigheid van elk mensenkind

Om moed voor wie stem geven aan wie niet worden gehoord

Om stem voor wie in het duister van de tijd blijven zingen van hoop en leven

Om vrede voor wie leven temidden van oorlog en geweld

Om bezieling voor wie werkzaam zijn in onderwijs en jeugdzorg

Om creativiteit voor kunstenaars en artiesten

Om aandacht voor wie in het arbeidsproces niet mee kunnen

Om bijstand voor zieken, bejaarden en stervenden

 Om bemoediging voor wie werkzaam zijn in ziekenzorg en verpleging

Om dankbaarheid voor wie ongezien goed doen en hulp bieden

Om Gods licht en leven voor de overledenen

(Na iedere regel kan er een respons

Allerzielen in de abdij

Op vrijdag 28 oktober om 19:00 uur is er in de abdijkerk een bijzondere bijeenkomst in het kader van Allerzielen. In deze speciale viering (ook te volgen via ons YouTube kanaal), in samenwerking met Hospice Egmond uit Egmond aan Zee, staat het noemen van de namen van uw dierbare overledenen centraal en zal voor iedere genoemde naam een kaars gebrand worden.
Er zal verder gesproken worden door priester, spreker en publicist Marinus van den Berg en abt Thijs Ketelaars. Ook is er muziek door musici uit de abdij en de abdijbloemist zal speciaal voor deze viering een arrangement maken.
U bent van harte welkom om in deze sfeervolle viering aanwezig te zijn. U kunt vooraf uw intentie insturen naar: gastenhuis@abdijvanegmond.nl.
Aansluitend is er koffie in de Benedictushof.

Preek Witte Donderdag 2022

Vanavond gaat Jezus voor een laatste maal aan tafel met zijn leerlingen. Het is zijn laatste avondmaal. Vanavond ook wast hij de voeten van zijn leerlingen, voordat hij zich op weg geeft naar de olijfberg waar hij zal worden gearresteerd.

Die twee tekenen zijn als de twee vleugels van een poort die ons toegang geeft tot het geheim van de liefde. En daarbij valt op, dat Johannes die gewoonlijk de hoogste bespiegelingen geeft, hier het diepst afdaalt en ons het nederige huiswerk van een slaaf toont, terwijl de andere evangelisten het verhaal van het laatste avondmaal vertellen met de kleur en geur van intimiteit en feestelijkheid.

Twee vleugels van een deur die toegang geeft tot hetzelfde geheim. Laten we eerst een ogenblik stilstaan bij de voetwassing. Dat was geen werk voor de heer des huizes, dat was slavenwerk. Tot zoiets diende de huisvader zich niet te verlagen. Dat Jezus niettemin die taak op zich neemt, zegt iets over de plaats die hij zelf heeft gezocht. Om te voorkomen dat wij zouden denken dat er een plaats is die te min is voor God, heeft hij die van de minste opgezocht en ingenomen. Geen plaats is voor hem te min of te duister om mensen nabij te zijn. Voor Jezus bestond er geen standenmaatschappij of juister gezegd, hij zag  die voor zich en om zich heen, maar in al zijn doen en laten liet hij zien dat God daar geen heil in zag. Daarom ook trok hij bij voorkeur op met mensen aan de marge, mensen die niet werden gezien, geacht of geteld. Zíj werden door hem in het midden geplaatst, aangezien en opgenomen in de kring van Gods vrienden. En om te laten zien dat het hier niet om een bevlieging ging en om zijn leerlingen te doordringen van de ziel van zijn bestaan, doet hij op deze laatste avond dat zij samen zijn, iets wat hun niet onbekend is, maar dat hun toch choqueert, omdat híj het doet. Hij legt zijn kleren af, doet de voorschoot om en buigt en knielt voor hen neer om hun de voeten te wassen. En Johannes laat ons horen en verstaan dat het geen toevalligheid is, maar een daad die zijn leven en de gave van zijn leven uitdrukt. Hij is geen slaaf, maar hij maakt zich gelijk aan een slaaf, het is een vrije keuze om maar niemand buiten de boot te laten vallen. Hij is er voor iedereen en allen, ongeacht wie of wat wij zijn. Met die liefde buigt hij zich over ons en tot die liefde roept hij ons om zo goed als God te zijn in een wereld die vol is van status en aanzien des persoons.

En dan de andere vleugel van de poort die naar het leven leidt, het laatste avondmaal. Wij vieren het dagelijks en misschien is het soms onderhevig aan de routine van alledag. Laten wij dan vanavond  de oren spitsen en ons hart openen om niets te missen van dit laatste samenzijn.

Hoe belangrijk zo’n laatste maaltijd samen kan zijn, hoorden wij hier vorige week bij de presentatie van het magazine ‘het laatste avondmaal’ uitgebracht door het Egmondse hospice. Nog een keer samen voor je afscheid moet nemen van het leven, samen met wie je lief zijn en met wie je het leven hebt gedeeld of met wie je een deel van de weg bent gegaan en die het leven kleur en smaak hebben gegeven. Voor het afscheid nog één keer samen om te gedenken hoe het is geweest en om elkaar te sterken en dank te zeggen.

Jezus doet het vanavond met zijn leerlingen, met hen wie hij het leven heeft gedeeld. Hij is met hen een weg gegaan van vallen en opstaan, waar hij soms maar moeilijk of niet werd begrepen. Waar zij dachten en twisten over eerste plaatsen, had hij het over de minste plaats innemen om toch maar niemand uit te sluiten van de tafel van het leven. Het was soms een moeilijk parcours geweest. En nu, nu hij het einde voorziet, wil hij nog éénmaal met hen aan tafel. En het treft dat het Pasen is. Dat wil hij met hen nog éénmaal vieren, want deze maaltijd komt vandaag in een heel bijzonder licht te staan. Voor Jezus is het een uitgelezen moment om duidelijk te maken waarvoor en waaruit hij heeft geleefd. Samen aan tafel, het is bij uitstek een beeld van het koninkrijk waarvoor hij heeft geleefd, dat hij verkondigd heeft en waartoe hij mensen in woord en daad heeft uitgenodigd. Samen aan tafel want God heeft ons geschapen en geroepen tot een gemeenschap waar voor elkaar zorg wordt gedragen en het leven samen gevierd, opdat niemand verloren zou lopen. Maar op deze avond, zo vlak voor Pasen, wordt voor Jezus deze maaltijd een uniek moment om in het delen van brood en beker de leerlingen aan den lijve te laten proeven dat Hij zich hier zelf geeft. Zoals in een lang verleden het lam werd gegeten bij de Paasmaaltijd, zo geeft hij hier zichzelf in deze tekenen van brood en wijn. Tekenen van een bestaan dat in de gang van zijn bestaan helemaal tot spijs geworden is die mensen leven geeft. ‘dit is mijn lichaam voor u’, zo hoorden wij het Paulus zeggen in het oudste getuigenis dat wij van het laatste avondmaal hebben.  Hier wordt niet zomaar brood en wijn aangereikt, nee, hier wordt ons een leven aangereikt dat zich geheel en al gegeven heeft voor onze wereld, opdat wij deel zouden krijgen aan een leven dat de dood trotseert, aan liefde sterker dan de dood.

Brood en wijn, een voetwassing, zijn er meer alledaagse beelden en symbolen denkbaar? En toch, zozeer heeft God ons liefgehad dat Hij ons in deze tekenen rakelings nabij gekomen is en blijft, opdat wij door te vieren en te doen wat Hij ons heeft voorgedaan, leven zouden vinden en wel in overvloed. AMEN.

Abt Thijs Ketelaars

Joh. 13,1-15

afbeelding: Julia Stankova

Dagorde in de Goede Week

Na twee jaar Pasen te hebben gevierd in lockdown zijn we blij dat de kerkdeuren nu weer wijd open staan en iedereen de diensten kan bijwonen in onze abdijkerk. Bijgaand schema geeft de bijzondere diensten in de Goede Week weer. Uiteraard zijn ook al deze diensten te volgen via livestream op ons YouTube kanaal.

* = uitgezonden via livestream.

Witte Donderdag:
09:30 uur:   Boeteviering*
17:00 uur:   Avondmaalsmis*  Liturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting*

Goede Vrijdag: 
06:00 uur:   Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
15:00 uur:   Lijdensherdenking met gezongen Johannes passieLiturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting *

Stille zaterdag:    
06.:00 uur:  Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
17:00 uur:   Avonddienst*
22:15 uur:   PaaswakeLiturgieboekje

Eerste Paasdag:   
08:00 uur:  Morgendienst
10:00 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Tweede Paasdag:
09:30 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Dagorde in de Goede Week

Na twee jaar Pasen te hebben gevierd in lockdown zijn we blij dat de kerkdeuren nu weer wijd open staan en iedereen de diensten kan bijwonen in onze abdijkerk. Bijgaand schema geeft de bijzondere diensten in de Goede Week weer. Uiteraard zijn ook al deze diensten te volgen via livestream op ons Youtube kanaal.

* = uitgezonden via livestream.

Witte Donderdag:
09:30 uur:   Boeteviering*
17:00 uur:   Avondmaalsmis*  Liturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting*

Goede Vrijdag: 
06:00 uur:   Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
15:00 uur:   Lijdensherdenking met gezongen Johannes passieLiturgieboekje
20:00 uur:   Dagsluiting *

Stille zaterdag:    
06.:00 uur:  Morgendienst
09:30 uur:   Lezingendienst*
17:00 uur:   Avonddienst*
22:15 uur:   PaaswakeLiturgieboekje

Eerste Paasdag:   
08:00 uur:  Morgendienst
10:00 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

Tweede Paasdag:
09:30 uur:  Hoogmis * Liturgieboekje

‘Naar een steeds groter wij’

Een brief van Paus Franciscus:

Dierbare broeders en zusters,

In de encycliek Fratelli tutti heb ik een bezorgdheid en een hoop uitgesproken die mij nog altijd na aan het hart liggen: als deze gezondheidscrisis eenmaal voorbij is, zou onze slechtste reactie zijn om ons nog dieper te storten in koortsachtig consumentisme en nieuwe vormen van egoïstisch zelfbehoud. God geve dat we na al de ellende niet langer zullen denken in termen van ‘zij’ en ‘die’, maar alleen nog van ‘wij’ (nr. 35 Frsatelli Tutti).

Daarom is mijn thema voor de boodschap voor de 107de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen: ‘Naar een steeds groter wij’, om een duidelijke horizon aan te geven voor onze gemeenschappelijke reis in deze wereld.

Lees hier de hele brief van de Paus 

Gebed

Heilige en geliefde Vader,
uw Zoon Jezus leerde ons
dat in de hemel grote vreugde heerst
wanneer iemand die verloren was
terug wordt gevonden,
wanneer iemand die uitgesloten, afgewezen of terzijde was geschoven
opnieuw wordt opgenomen in ons ‘wij’,
dat daardoor groter wordt.
Wij vragen U om aan alle leerlingen van Jezus
en aan alle mensen van goede wil
de genade te schenken
uw wil te doen in de wereld.
Zegen elk gebaar van welkom en hulp
dat alle mensen in ballingschap thuisbrengt
in het ‘wij’ van de gemeenschap en van de Kerk,
zodat onze aarde echt mag worden
zoals Gij die droomde bij de schepping:
het gemeenschappelijke huis van alle broeders en zusters.


Amen.

Bisschopswijding Bernd Wallet

Op zaterdag 18 september ontving Bernd Wallet, de aartsbisschop-elect van de Oud Katholieke Kerk van Utrecht, in de Sint Libuïnuskerk te Deventer na maanden van wachten vanwege corona de wijding.
Deventer neemt vanouds een speciale plaats in binnen het territorium van Utrecht. In de tijd van de Vikingen namen de bisschoppen er dikwijls hun toevlucht. Al in de 11e eeuw verrees er een grote basiliek en de huidige Gotische hallenkerk werd tussen 1450 en 1525 gebouwd.
In 1559 werden in onze gewesten nieuwe bisdommen gesticht, o.a. Haarlem en Deventer. Maar in die roerige tijd heeft er eigenlijk slechts een bisschop geresideerd Aegidius Del Monte. Na hem fungeerde Godfried van Mierlo (1518-1587), de tweede bisschop van Haarlem maar vandaar verdreven, hier korte tijd als wijbisschop. Hij ligt begraven in de krypte.
Het bijzondere is dat bisschop Godfried tevens de laatste abt is van de oude abdij van Egmond. Zowel hij als zijn voorganger kregen deze waardigheid erbij, om uit het vermogen van de abdij hun inkomsten te ontvangen. Dat de monniken niet blij waren met deze regeling laat zich raden. Naderhand heeft Deventer voor de Oud Katholieke Kerk een tijdlang als bisschopsstad gefungeerd. In de 20e eeuw is daaraan een eind gekomen.

Intussen is er veel water door de Tiber en de IJssel gevloeid. De twee geloofsgemeenschappen hebben beide hun mooie en hun pijnlijke geschiedenis. Zij hebben elkaar veel te bieden en kunnen elkaar ook tot steun zijn in een tijd waarin het Godsgeloof vervaagt.

Abdijmarkt

Na een jaar coronaverlet organiseren we op zaterdag 28 augustus 2021 weer de traditionele Abdijmarkt. De abdijgemeenschap presenteert zich in al haar facetten samen met veel contacten en maatschappelijk bevriende relaties, belangstellenden, dorpsgenoten en vrienden van de abdij.

Dagprogramma

Circa 25 verschillende kraampjes met cultuur, religieuze en maatschappelijke thema’s

Abdijkerk

10.30 uur orgel (vrije toegang) Organist Gerard Hulsman
11.30 uur workshop Bram Verheijen: zang Gregoriaans (45 min.)   Max 15 pers. € 7,50 p.p.
12.30 uur middaggebed
13.00 uur blokfluitensemble (vrije toegang) (30 min.)
14.30 uur orgel (vrije toegang) Organist Marcel Zijlstra

Restaurant

Expositie Huug Zentveld

Buiten, voor de winkel

12.30 uur koor SeptemberBlues
13.45 uur koor SeptemberBlues

Buurkerk

Expositie liturgisch bloemwerk van Peter van Asselt en Tini Brugge
11:30 uur orgel (vrije toegang) Organist Marcel Zijlstra
13:30 uur orgel (vrije toegang) Organist Gerard Hulsman

Jeroenzaal

10.15 uur gitarist Ed Stokman en ensemble (30 min.)
11.00 uur gitarist Ed Stokman en ensemble (30 min.)
12.00 uur blokfluitensemble (vrije toegang) (30 min.)
13.00 uur accordeon Klaas en Nicolette (45 min.)
14.30 uur accordeon Klaas en Nicolette (45 min.)

Egbertzaal

11.00 uur workshop ‘Koken met kloosterkruiden’, br. Adelbert (45 min.)  Max 10 pers. € 10,- p.p.
12.30 uur lezing Tini Brugge: ‘Bloemen, gebruik en betekenis’ (30 min.)   Max 10 pers. € 5,- p.p.
13.30 uur workshop ‘Koken met kloosterbloemen’, br. Adelbert (45 min.) Max 10 pers. € 10,- p.p.
15.00 uur lezing Tini Brugge: ‘Kloostertuinen en kloosterkruiden’ (30 min.) Max 10 pers. € 5,- p.p.

Diverse rondleidingen

* Om 10.30, 11.30, 13.30 en 14.00 uur Algemene rondleiding           Max 15 pers. € 5,- p.p.
* 11.00 en 14.30 uur Inspirerende wandeling door de tuin met br. Geerard  Max 15 pers. € 3,- p.p.
* 11.00 uur Rondleiding ‘Kloosters en Tuinen’ door de Tuingroep    Max 15 pers. € 3,- p.p.
* 13.30 uur Rondleiding ‘Levende Aarde’ door de Tuingroep              Max 15 pers. € 3,- p.p.

 

Aanmelden voor de activiteiten kan op de 28e bij de infostand.

Ook tijdens de Abdijmarkt gelden de algemene coronaregels.
Let op elkaar en houd 1,5 meter afstand.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2023, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden