Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

'De levende aarde'

Project 'De levende aarde'

"De bodem waarop wij leven heeft ons eeuwenlang op wonderbare wijze gevoed. Maar zijn wij de afgelopen decennia niet een beetje vergeten hoe wij de bodem moesten voeden? Op één vierkante meter gezonde bodem zouden meer organismen moeten leven als er mensen op de aarde zijn. Een dergelijke bodem vormt de basis voor gezonde plantengroei, is de bron van natuurlijke voedingsstoffen voor de gewassen die wij eten, en is in staat regenwater te bufferen en wateroverlast te verminderen. Om deze bodem te behouden moeten wij als beheerder ervan de bodem ‘voeden’. Voedsel voor de bodem is essentieel willen we de grond vruchtbaar en gezond houden. “Je bent wat je eet”. Dat geldt voor de mens evenzeer als voor het bodemleven.”

De Abdij van Egmond biedt een programma aan met diverse projecten en lezingen rond het thema ‘Zorg voor de schepping’.

Doel van het cursusprogramma

Het cursusprogramma is deel van de zoektocht naar een ecologische handreiking en belicht op veelvoudige wijze verschillende aspecten rond het thema bodem. De abdij wil met oude en nieuwe kennis van natuurlijke processen impulsen geven voor een verantwoorde omgang met de aarde en een dialoog over alternatieve methoden op gang brengen.

Er zullen praktische onderwerpen aan bod komen waarbij gezocht wordt naar toepasbare technieken voor tuin- en bodembeheer maar ook filosofische beschouwingen die het eigen belang in een bredere context plaatst.

Het project wortelt in de tuinwerkgroep van de Abdij en richt zich voor een deel op de vrijwilligers die bij de abdijtuin betrokken zijn. Basis voor alle toekomstige veranderingen en handelingen op het terrein van de St- Adelbertabdij in Egmond is het om mee te gaan in natuurlijke ontwikkelingen, deze te initiëren, te begeleiden, te observeren en te sturen. De cursussen onderbouwen dit proces door aan de vrijwilligers kennis door te geven en hun te betrekken bij de zoektocht.

Gelijktijdig is het programma ook naar buiten gericht en zijn mensen van buiten de abdij van harte uitgenodigd deel te nemen aan de cursussen. Dit kunnen zijn tuinbezitters die op zoek zijn naar praktische oplossingen voor in de eigen tuin, de gasten en bezoekers van de abdij maar ook bedrijven en overheden die over inrichting, beheer en onderhoud van de buitenruimte gaan.

KIJK hier VOOR DE MEERDAAGSE RETRAITE "AARDEN IN DE zomer" IN juni 2019 door Tini Brugge.